How does it work

Rezerv√°cie skladu
Storage Port

1

Na www.storageport.sk si vyberiete,
?i m√°te z√°ujem o sklad ako koncov√Ĺ
zákazník (HOME) alebo firma (BUSINESS).

2

Z ponuky skladov si vyberiete ten, ktor√Ĺ
najlep?ie rie?i Va?u potrebu. Budete
presmerovan√Ĺ do rezerva?n√©ho syst√©mu.

3

Vyberte si ?elan√ļ dobu pren√°jmu
a v pr√≠pade, ?e m√°te z?avov√Ĺ kup√≥n,
zadajte ho.

4

Potvr?te v√Ĺber skladu, o ktor√Ĺ m√°te z√°ujem.

5

Vyberte si medzi FIX a FLEXI sadzbou

FIX ‚Äď n√°jom na dobu ur?it√ļ, bez mo?nosti
pred?asn√©ho skon?enia a platba za cel√ļ
dobu nájmu vopred 

FLEXI¬†‚Äď mo?nos? ukon?enia n√°jmu s¬†dvojt√Ĺ?d?ovou
v√Ĺpovednou lehotou, √ļhrada n√°jmu
mesa?ne vopred 

Ak m√°te z√°ujem o doplnkov√Ĺ tovar ako z√°mky, krabice ?i reg√°lov√Ĺ
syst√©m do V√°?ho skladu, v tejto f√°ze ich m√ī?ete prida? k objedn√°vke.

6

Pre dokon?enie rezerv√°cie potrebujeme Va?e
meno, priezvisko, e-mail, telefónne ?íslo
(sl√ļ?i na zaslanie bezpe?nostn√©ho PIN-u¬†
pre vstup do objektu Storage Port) a v prípade
potreby aj faktura?n√© √ļdaje.

7

N√°jomn√© m√ī?ete uhradi? platobnou kartou
cez zabezpe?en√ļ platobn√ļ br√°nu priamo
po?as rezervácie. V prípade FIX sadzby Vám
bude strhnutá celá suma nájomného.
Pri FLEXI sadzbe nájomné za 1 mesiac vopred.

Fajka

HOTOVO Rezerv√°cia je √ļspe?ne vytvoren√° a sklad na V√°s bude ?aka?

PREDL?ENIE/UKON?ENIE
N√ĀJMU

FLEXI RATE

Rezerv√°ciu uskuto?nen√ļ na dobu neur?it√ļ (FLEXI RATE) V√°m predl?√≠me automaticky. ¬†

Ke? u? svoj sklad nepotrebujete ?alej pou?√≠va?, posta?uje ke? n√°m prostredn√≠ctvom emailu alebo p√≠somne doru?√≠te Va?u v√Ĺpove? (sta?√≠ n√°m kr√°tky email s¬†ozna?en√≠m n√°jomcu, ?√≠sla skladu a term√≠nu, ku ktor√©mu chcete n√°jom ukon?i?) . N√°jom sa V√°m skon?√≠ ku d?u, ktor√Ĺ ste vo Va?ej v√Ĺpovedi uviedli, najsk√īr v?ak uplynut√≠m 14-d?ovej lehoty od doru?enie Va?ej v√Ĺpovede.

N√°jomn√© √ļ?tovan√© za pren√°jom Skladov√©ho boxu v¬†re?ime FLEXI RATE V√°m bude √ļ?tovan√© v?dy pod?a aktu√°lneho cenn√≠ka. ¬†

FIX RATE

Rezerv√°cia uskuto?nen√ļ na dobu ur?it√ļ (FIX RATE) sa skon?√≠ posledn√Ĺm d?om doby n√°jmu.

Ak svoj sklad potrebujete aj na?alej, dajte n√°m vedie? emailom alebo telefonicky a dobu n√°jmu V√°m radi predl?√≠me. O predl?en√≠ V√°m doru?√≠me emailov√© potvrdenie. Ak po skon?en√≠ n√°jmu svoj sklad pou?√≠vate ?alej a¬†ned√ījde k¬†jeho vypratan√≠, budeme postupova? pod?a platn√Ĺch V?eobecn√Ĺch obchodn√Ĺm podmienok.

Ak o predl?en√≠ n√°jmu po?iadate po?as posledn√Ĺch 14 dn√≠ trvania n√°jmu FIX RATE, nem√ī?eme V√°m garantova? dostupnos? V√°?ho Skladov√©ho boxu na ?al?ie obdobie.

Ivansk√° cesta 26,
Bratislava

If you are interested in news from the Storage Port,
leave us an e-mail

If you are interested in news from the Storage Port,
leave us an e-mail