Prenájom skladu v Storage Port od A po Z

storage port, self storage, bratislava, sklady na prenajom, self storage sklady, sklady, slovensko

H?adáte sklad na krátkodobý alebo dlhodobý prenájom? Ste na správnom mieste! Poradíme vám, ako na to krok po kroku.

Samoobslu?ný sklad alebo self storage je ideálne miesto na uschovanie predmetov, nábytku ?i ?portových potrieb, ktoré práve nepotrebujete. Vyu?íva? ho mô?ete na krat?í ?as, napr. na nieko?ko tý?d?ov, nieko?ko mesiacov na sezónne uskladnenie vecí, ale aj dlhodobo. Okrem domácností ho ?asto vyu?ívajú aj firmy, napríklad na skladovanie tovaru, ú?tovníctva ?i mobiliáru.

Rezervácia aj obsluha self storage skladu sú skuto?ne jednoduché. Aby sme vám celý proces e?te zjednodu?ili a pomohli vám vyhnú? sa mo?ným problémom, pripravili sme pre vás preh?adný manuál, ako si sklad rezervova?.

Sklad pre firmu alebo sĂşkromnĂş osobu?

Ako prvé je pri rezervácii skladu nutné zvoli?, ?i ide o rezerváciu skladu na osobné ú?ely jednotlivca ?i domácnosti alebo sklad chcete prenajíma? pre firmu. Túto mo?nos? nájdete v hornej li?te ná?ho webu. E?te pred tým, ako pristúpite k rezervácii vyberte jednu z mo?ností ?Pre domácnos?? alebo ?Pre firmu?. Rozdiel medzi prenájmom skladu pre domácnosti a pre firmy spo?íva v tom, ?e pri rezervácii pre firmy mô?ete vyu?i? mo?nos? odpo?tu DPH. Niektoré typy skladov tie? mô?u by? dostupné len pre firmy.

Sklad presne pod?a va?ich potrieb

Na rezerváciu self storage skladu pre firmu ?i na osobné ú?ely kliknite na mo?nos? ?Rezervova?? v pravom hornom rohu. Zvo?te si termín, v ktorom chcete sklad prenaja?. Minimálna mo?ná doba prenájmu je 14 dní. Následne si vyberte po?adovanú ve?kos? skladu ? momentálne máme dostupné sklady vo ve?kostiach 1,5m2-12m2 . Detailné informácie o jednotlivých ve?kostiach skladov si mô?ete pozrie? v sekcii Storage Units.

Zvo?te si podmienky prenájmu a ?peciálne slu?by

V ?al?om kroku si mô?ete zvoli? základný zámok, ktorý je pri prenájme dlh?om ako 60 dní zadarmo alebo zámok Extra s vy??ím zabezpe?ením za príplatok. Prenaja? si tie? mô?ete kovový regál na krabice, ?anóny ?i iné drobné predmety.

V ?asti sadzby máte mo?nos? vybra? si medzi nájmom Flexi a Fix. Flexi nájom ponúka flexibilné podmienky, pravidelnú mesa?nú platbu a mo?nos? pred?asného ukon?enia prenájmu (s výpovednou lehotou 2 tý?dne). Mo?nos? Fix je prenájom na dobu ur?itú (vybratú zákazníkom) bez mo?nosti pred?asného skon?enia, celá suma sa platí vopred.

Na dokon?enie rezervácie zadajte va?e kontaktné údaje a zvo?te mo?nos? platby. Po uhradení rezervácie dostanete ?íslo prenajímaného skladu. O detailoch rezervácie si mô?ete pre?íta? viac aj v ?asti Ako to funguje.

storage port, self storage, bratislava, sklady na prenajom, self storage sklady, sklady, slovensko

Rezervácia je hotová, ako funguje self storage v praxi?

Najneskôr 24 hodín pred za?iatkom nájmu vás vo forme SMS za?leme PIN kód a ?íslo svojho skladu.

Priestory Storage Port sa nachádzajú na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava a sú otvorené denne v ?ase od 6:00 do 22:00. Pri preprave vä??ích predmetov mô?ete vyu?i? cargo bránu a vozíky, ktoré nájdete pri vstupe do skladu. 

Skladové priestory Storage Port sa nachádzajú v dvoch blokoch ozna?ených A1 a B1. Údaj o tom, kde sa nachádza vá? sklad nájdete v potvrdzujúcom e-maile aj SMS. Tá zárove? obsahuje aj ?íslo skladu. Nájs? ten svoj bude ve?mi jednoduché, v?etky sklady sú preh?adne ozna?ené ?íslami. Po otvorení skladu pomocou PIN kódu vnútri nájdete pripravený zámok na následné zabezpe?enie.

storage port, self storage, bratislava, sklady na prenajom, self storage sklady, sklady, slovensko

Do svojho skladu mô?ete po?as doby prenájmy vstupova? ka?dý de? v ?ase od 6:00 do 22:00 neobmedzene. Vstup do objektu je elektronicky zabezpe?ený a riadne osvetlený. Celý objekt je chránený kamerami a 24-hodinovou strá?nou slu?bou, do vlastného skladu máte prístup iba vy.

Ukon?enie prenájmu

24 hodín pred plánovaným ukon?ením nájmu od nás obdr?íte e-mail upozor?ujúci na
termín kon?iaceho sa prenájmu a odkaz na online check-out. V de? skon?enia si zo skladu zoberte v?etky svoje veci a nechajte ho odomknutý. Zámok, ktorý ste si od Storage Portu kúpili, si mô?ete zobra? a prípadne ho pou?i? pri budúcom prenájme. Po tom, ?o sklad aj s vecami opustíte, potvr?te check-out na linku, ktorý ste dostali v e-maile.

Pri slu?be Flexi rate sa doba prenájmu predl?uje automaticky, ukon?i? ju mo?no prostredníctvom e-mailu najneskôr 14 dní pred po?adovaným d?om ukon?enia prenájmu. Podrobnosti o check-oute a ukon?ení prenájmu nájdete v ?asti How does it work.

V prípade akýchko?vek ?al?ích otázok si pre?ítajte informácie v sekcii FREQUENTLY ASKED QUESTIONS alebo nás kontaktujte na info@storageport.sk.

 

 

+421 903 123 123

info@storageport.sk

Ivanská cesta 26,
Bratislava

Provide us with your e-mail and you will be
the first to know when Storage Port opens.

Vitajte vo WordPress. Toto je vá? prvý ?lánok. Upravte ho alebo zma?te a za?nite písa?!