?o sa zmestĂ­ do skladov ve?kosti S, M,L alebo XL?
velkosti skladov, storage port, sklady

Vyberáte si sklad na prenájom a nie ste si istý, ktorú ve?kos? zvoli?? Pozreli sme sa na jednotlivé ve?kosti skladov a na to, ?o v?etko do nich vojde. 

Ke? ste sa u? rozhodli pre prenájom skladu, po?adované rozmery sú jednou zo základnych otázok. Výber ve?kosti skladu treba samozrejme prispôsobi? tomu, ?o v?etko v ?om chcete skladova?, ur?ite v?ak zoh?adnite aj to, ?i budete sklad ?astej?ie nav?tevova? a pravidelne z neho veci bra?. V tom prípade je ideálne po?íta? s rozmermi, ktoré vám umo?nia preh?adnej?ie ulo?enie vecí a zárove? jednoduch?í prístup. Priamo v pri procese rezervácie si tie? mô?ete za príplatok prenaja? kovový regál na krabice, ?anóny ?i iné drobné predmety, ktorý vám pomô?e s preh?adnej?ím ulo?ením.

Po?me sa v?ak pozrie? na to, aké ve?kosti skladov máme v Storage Port k dispozícii a ?o v?etko do nich vojde. V?etky sklady si mô?ete prenaja? pre domácnosti (v tom prípade zvo?te mo?nos? HOME) alebo pre firmy (v tom prípade zvo?te mo?nos? BUSINESS).

VE?KOSTI SKLADOV STORAGE PORT

V Storage Port ponúkame rôzne ve?kosti skladov. V?etky sklady majú jednotnú vý?ku 2,4 m, ich d??ka a ?írka sa lí?ia pod?a zvolenej ve?kosti skladu. Ktorý bude pre va?e potreby ten najideálnej?í?

Sklad S

Sklad S má ve?kos? 1,5 m2 a poslú?i na dlhodobej?ie alebo krátkodobej?ie odlo?enie vecí men?ích rozmerov, prípadne men?ieho mno?stva vecí. Konkrétnej?ie si tento priestor mô?ete predstavi? vo ve?kosti pivni?nej kobky alebo ako priestor, kam mô?ete odlo?i? obsah jednej malej dodávky. Vojde sa sem a? 30 ve?kých krabíc, prenaja? si ho mô?ete na úschovu 4 bicyklov. V prípade krátkodobého prenájmu, napríklad pri s?ahovaní alebo rekon?trukcii bývania sa do skladu vojde nábytok z jednej izby. Prenájom skladu HOME S je vhodný pre jednotlivcov alebo mladé páry. 


Sklad s ve?kos?ou S poslú?i aj men?ím firmám. Pou?i? ho mô?u na uchovanie administratívy ?i ú?tovníctva, prípadne na uskladnenie tovaru z pribli?ne dvoch europaliet.

Sklad M

Sklad M s ve?kos?ou 3 m2 predstavuje dostato?ný priestor na odlo?enie nákladu jednej pne nalo?enej dodávky men?ích rozmerov. Odlo?i? tam mô?ete a? 50 ve?kých krabíc, letné alebo zimné pneumatiky z auta, poslú?i aj na uskladnenie ?portového ná?inia ako je bicykel, paddleboard ?i snowboard. Ob?úbenou mo?nos?ou prenájmu toho skladu pri s?ahovaní alebo prerábaní bytu ? v tomto prípade sa sem zmestí ?tandardný nábytok z jednoizbového bytu. Odlo?íte v ?om men?iu pohovku, skrinky a poli?ky, ale pokojne aj chladni?ku. 

V prípade firiem sklad s ve?kos?ou M poslú?i napríklad na do?asné odlo?enie kancelárskeho nábytku z jednej kancelárie, sezónny mobiliár ?i krabice s dokumentmi ?i tovarom.

sklad velkost s, sklad velkost m, maly sklad, storage port

Sklad L

Sklad s ve?kos?ou L ponúka a? 7 m2, ?o poslú?i na uskladnenie zariadenia a nábytku z dvojizbového bytu: vojde tam stredne ve?ký gau?, kni?nica, prá?ka a chladni?ka, pneumatiky z auta a a? 50 ve?kých krabíc. Sklady s ve?kos?ou L sa ?asto vyu?ívajú aj na sezónne uskladnenie napríklad záhradného nábytku, vonkaj?ích dekorácií ?i ?portového ná?inia a sú ekvivalentom gará?e (okrem osobného auta, samozrejme). 

Firmy ocenia sklad vo ve?kosti L najmä vo vy?a?enej?ích obdobiach. Vojde sa tam obsah a? piatich europaliet ?i 50 ve?kých krabíc, v?aka ?omu budú ma? dostatok miesta na uskladnenie tovaru napríklad pred Vianocami, sezónnymi výpredajmi ?i Black Friday.

Sklad xL

Sklad vo ve?kosti XL ponúka úctyhodných 12 m2, v?aka ?omu poslú?i na potreby celej rodiny, napríklad v prípade, ?e nemáte k dispozícii iný úlo?ný priestor alebo gará? (hoci osobné auto sem, samozrejme, nevojde). Vojde tam kompletný obsah ve?kej dodávky alebo nábytok z vä??ieho bytu alebo domu, vrátane jedálenského stola, vä??ieho gau?a ?i ?atníkovej skrine. Vyu?i? ho mô?ete aj na úschovu záhradného nábytku s vä??ími rozmermi, ale aj záhradnej kosa?ky ?i motorky. Pri odkladaní do krabíc mô?ete po?íta? s priestorom na 100 ve?kých krabíc. 

 

Na biznisové ú?ely ide o dostato?ne ve?ký priestor pre ka?dého podnikate?a, ktorý v?aka nemu doká?e posunú? svoje skladové priestory, a tým pádom aj podnikanie, na vy??í level. Vojde tam aj tovar vä??ích rozmerov a zárove? mno?stvo ?anónov ?i krabíc s dokumentmi.

SKLAD VE?KOSTI XXL – LEN PRE FIRMY

Sklad XXL s ve?kos?ou 25 m2 je ur?ený vyslovene pre malé a stredné firmy ?i e-commerce projekty. Jeho benefitmi je okrem dostato?ného úlo?ného priestoru aj vysoká bezpe?nos? vlastného uzamykate?ného skladu, skladovanie v regáloch ?i na paletách, elektrické zásuvky a internet v sklade. Prenájom tohto skladu sa dohaduje individuálne, v prípade záujmu nás priamo kontaktujte.

+421 903 123 123

info@storageport.sk

Ivanská cesta 26,
Bratislava

Provide us with your e-mail and you will be
the first to know when Storage Port opens.

Vitajte vo WordPress. Toto je vá? prvý ?lánok. Upravte ho alebo zma?te a za?nite písa?!