V?eobecné obchodné
podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP upravuj√ļ v?etky vz?ahy s√ļvisiace s uzatvoren√≠m podn√°jomnej zmluvy na dia?ku, ktorej predmetom je podn√°jom skladov√Ĺch priestorov a poskytovanie slu?ieb spojen√Ĺch s podn√°jmom v nebytov√Ĺch priestoroch skladov√©ho objektu ePort, na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava.

1.2 ?Spolo?nos?ou? sa rozumie spolo?nos? WAPAS, s. r. o., so s√≠dlom Konventn√° 6, Bratislava ‚Äď mestsk√° ?as? Star√© Mesto 811 03, I?O: 47 370 998, zap√≠san√° v Obchodnom registri Okresn√©ho s√ļdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vlo?ka ?.: 91552/B

1.3 ?Zmluva? znamen√° zmluvu uzatvoren√ļ na dia?ku prostredn√≠ctvom rezerva?n√©ho rozhrania MEWS, ktorej predmetom je prenechanie Skladov√©ho boxu do jeho u?√≠vania Z√°kazn√≠ka pre u?c?ely skladovania hnute?n√Ĺch vec√≠, a to sp√īsobom a za podmienok uveden√Ĺch v¬†Zmluve a t√Ĺchto VOP.

1.4¬†?Klientom? sa rozumie ak√°ko?vek fyzick√° osoba (ktor√° dov??ila vek 18 rokov) alebo ak√°ko?vek pr√°vnick√° osoba, ktor√° so Spolo?nos?ou uzatvorila Zmluvu, resp. vyu?√≠va rezerva?n√© webov√© rozhranie port√°lu www.storageport.sk za √ļ?elom uzatvorenia Zmluvy.

1.5 ?Zmluvn√Ĺmi stranami? sa rozumej√ļ Klient a Spolo?nos? v pr√≠pade ak uzatvorili Zmluvu.

1.6 ?N√°jomn√Ĺm? sa rozumie pe?a?n√° odplata, ktor√ļ bude Klient plati? Spolo?nosti v zmysle dojednanej Zmluvy.

1.7 ?StoragePort? sa rozumie nebytov√© priestory ? skladov√Ĺ objekt ePort v ktorom s√ļ umiestnen√© Skladov√© boxy, nach√°dzaj√ļci sa na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava.

1.8 ?Rezerv√°ciou? sa rozumie proces uzatvorenia Zmluvy prostredn√≠ctvom webov√©ho s√≠dla Spolo?nosti a rezerva?n√©ho webov√©ho rozhrania MEWS pr√≠stupn√©ho prostredn√≠ctvom webov√©ho s√≠dla Spolo?nosti a prev√°dzkovan√©ho spolo?nos?ou MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so s√≠dlom Kleine ‚Äď Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandsk√© kr√°?ovstvo.

1.9 ?Skladov√Ĺm boxom / Skladovac√≠m boxom / Boxom? sa rozumie vymedzen√° ?as? nebytov√©ho priestoru (skladu / skladov√©ho objektu) nach√°dzaj√ļceho sa na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava, ktor√° je ozna?en√° n√°zvom ?Skladov√Ĺ box? a je ohrani?en√° plechovou stenou a vstupn√Ĺmi 2x uzamykate?n√Ĺmi dverami a konkr√©tnym ?√≠seln√Ĺm ozna?en√≠m.

1.10 ?Prev√°dzkov√Ĺm poriadok? sa rozumie prev√°dzkov√Ĺ poriadok objektu ePort, na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava.

1.11 ?MEWS? sa rozumie platobn√© rozhranie, prev√°dzkovan√© spolo?nos?ou MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so s√≠dlom Kleine ‚Äď Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandsk√© kr√°?ovstvo, ktor√© bude prim√°rnym sp√īsobom vykon√°vania platobn√Ĺch oper√°ci√≠ medzi Klientom a Spolo?nos?ou, pokia? nie je v t√Ĺchto VOP alebo v Zmluve uveden√© inak.

1.12 ?MEWS BV? sa rozumie spolo?nos? MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so s√≠dlom Kleine ‚Äď Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandsk√© kr√°?ovstvo.

1.13 Predmetom Zmluvy je podn√°jom konkr√©tneho Skladovacieho boxu s ?√≠seln√Ĺm ozna?en√≠ uveden√Ĺm v potvrden√≠ Rezerv√°cie, ktor√ļ z√°kazn√≠k obdr?√≠ po √ļspe?nom uzatvoren√≠ Zmluvy na dia?ku a dokon?en√≠ Rezerv√°cie.

1.14 Spolo?nos? je opr√°vnen√° da? ostatn√ļ ?as? nebytov√©ho priestoru ?alej do podn√°jmu na z√°klade zmluvy o n√°jme nebytov√©ho priestoru s vlastn√≠kom objektu ePort na ulici Ivansk√° cesta 26 v Bratislave.

1.15 Spolo?nos? je viazaná ponukou na podnájom Skladového boxu prostredníctvom webovej stránky www.storageport.sk a prostredníctvom rezerva?ného rozhrania MEWS po dobu jej zverejnenia.

II. REZERV√ĀCIA

2.1 Z√°kazn√≠k je opr√°vnen√Ĺ si prezrie? aktu√°lnu ponuku a vybra? v danom ?ase Spolo?nos?ou pon√ļkan√© Skladovacie boxy.

2.2 Kliknut√≠m na tla?idlo REZERVOVA? pod vybran√Ĺm skladovac√≠m boxom, alebo kliknut√≠m na tla?idlo REZERV√ĀCIE na hornej li?te bude Z√°kazn√≠k presmerovan√Ĺ na rezerva?n√© rozhranie. Rezerva?n√Ĺ syst√©m pre Spolo?nos? prev√°dzkuje spolo?nos? MEWS BV.

2.3 Z√°kazn√≠k je opr√°vnen√Ĺ si vybra? druh podn√°jmu, a to:

 1. na dobu ur?it√ļ (FIX RATE) ? pri ktorej si Z√°kazn√≠k ur?√≠ de? za?atia a skon?enia n√°jmu, pri?om v?ak minim√°lna d??ka trvania je 14 kalend√°rnych dn√≠
 2. na dobu neur?it√ļ (FLEXI RATE) ? pri ktorej si Z√°kazn√≠k ur?√≠ de? za?atia trvania podn√°jmu a¬†predpokladan√Ĺ d√°tum skon?enia podn√°jmu

Bli??ia ?pecifik√°cia d??ky n√°jomn√©ho vz?ahu je uveden√° v¬†?l√°nku III. t√Ĺchto VOP.

2.4 Z√°kazn√≠k si vyberie z ponuky zobrazen√Ĺch skladovan√Ĺch boxov, ktor√© s√ļ v ur?enom ?ase k dispoz√≠cii. V√Ĺber potvrd√≠ kliknut√≠m na ?ZOBRAZI? SADZBY?.

2.5 Zobrazovan√° cena predstavuje cenu n√°jmu za jeden kalend√°rny de? bez DPH a v pr√≠pade ak si Z√°kazn√≠k zvolil n√°jom na dobu ur?it√ļ aj celkov√ļ cenu za Z√°kazn√≠kom vybran√© obdobie (d??ku) n√°jmu. Op√§tovn√Ĺ v√Ĺber Skladov√©ho boxu za pon√ļkan√ļ cenu potvrd√≠ Z√°kazn√≠k kliknut√≠m na ?REZERVOVA?? a ?DOKON?I? REZERV√ĀCIU?.

2.6 Na?sledne Za?kazni?k v zabezpe?enom rozhran√≠ rezerva?n√©ho syst√©mu vyplni? svoje identifikac?ne? a fakturac?ne? u?daje a po?adovan√© √ļdaje potrebn√© k uskuto?neniu √ļhrady n√°jomn√©ho za zvolen√© faktura?n√© obdobie prostredn√≠ctvom platobnej br√°ny / platobn√©ho rozhrania MEWS. Bli??ia ?pecifik√°cia (sp√īsobu) √ļhrady platby je uveden√° v ?l√°nku IX. t√Ĺchto VOP.

2.7 Pred odoslani?m po?iadavky na uzatvorenie Zmluvy sa Za?kazni?kovi zobrazi? zhrnutie, ktore? bude obsahova? informa?cie o Skladovacom boxe, objednan√Ĺch doplnkov√Ĺch tovaroch a slu?b√°ch, fakturac?nom obdob√≠, a fakturac?ne? u?daje Za?kazni?ka. V tejto c?asti Za?kazni?k za?roven? odklikne tlac?idla? ?Su?hlasi?m s obchodn√Ĺmi podmienkami Mews? a ?Obchodn√© podmienky StoragePort? a ?Z√°sady ochrany osobn√Ĺch √ļdajov spolo?nosti Mews?, c?i?m potvrdi? znenie ty?chto VOP a su?hlas so sp√īsobom platby a platobn√Ĺmi podmienkami ?pecifikovan√Ĺmi v ?l√°nku IX. t√Ĺchto VOP a svoju vo?l?u byt? nimi viazany?, ako aj skutoc?nost?, z?e sa Za?kazni?k obozna?mil s informa?ciami o podmienkach spracu?vania osobny?ch u?dajov Spoloc?nost?ou. Objedna?vka / po?iadavka Za?kazni?ka je zaslana? Spoloc?nosti okamihom kliknutia na tlac?idlo ?ZA?VA?ZNE OBJEDNAT? S POVINNOST?OU PLATBY?.

2.8 Dokon?enie Rezerv√°cie (rezerva?n√©ho procesu) bude Z√°kazn√≠kovi potvrden√© doru?en√≠m potvrdzovacieho e-mailu, doru?en√©ho na Z√°kazn√≠kom zadan√ļ e-mailov√ļ adresu. K uzavretiu Zmluvy, a teda ku vzniku konkre?tnych pra?v a povinnosti? Zmluvny?ch stra?n vo vzt?ahu k pri?slus?ne?mu objednane?mu Skladovaciemu boxu, docha?dza okamihom doru?enia potvrdzovacieho e-mailu ? ozn√°menia o akcept√°cii zadanej objedn√°vky zaslan√©ho Spolo?nos?ou na Z√°kazn√≠kom uveden√ļ e-mailov√ļ adresu a dokon?en√≠m procesu Check-in, na ktor√Ĺ bude Z√°kaznik v potvrdzovacom e-maile vyzvan√Ĺ a ktor√Ĺ je povinn√Ĺ dokon?i?.

III. Flexibiln√Ĺ a fixn√Ĺ podn√°jom

3.1 Z√°kazn√≠k m√° mo?nos? uzatvori? Zmluvu na dobu ur?it√ļ alebo na dobu neur?it√ļ. Zmluva na dobu ur?it√ļ mus√≠ by? uzatvoren√° v trvan√≠ minim√°lne 14 kalend√°rnych dn√≠ a maxim√°lne v trvan√≠ 730 kalend√°rnych dn√≠.

3.2 Z√°kazn√≠k v priebehu Rezerv√°cie zad√° d√°tum za?iatku podn√°jmu a d√°tum jeho skon?enia v pr√≠pade Zmluvy uzatvorenej na dobu ur?it√ļ. Z√°kazn√≠k zad√° d√°tum za?iatku podn√°jmu v pr√≠pade Zmluvy uzatvorenej na dobu neur?it√ļ a predpokladan√Ĺ d√°tum skon?enia podn√°jmu.

3.3 V ?ase 24hod pred ka?d√Ĺm pl√°novan√Ĺm skon?en√≠m doby n√°jmu (Zmluvy) na dobu ur?it√ļ obdr?√≠ Z√°kazn√≠k informa?n√Ĺ e-mail s upozornen√≠m na bl√≠?iace skon?enie dohodnutej doby n√°jmu s v√Ĺzvou na vypratanie a odovzdanie Skladov√©ho boxu a uskuto?nenie procesu Check-OUT v zmysle ?l√°nku VII. t√Ĺchto VOP.

3.4 Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ m√° z√°ujem pokra?ova? v podn√°jme Skladovacieho boxu je opr√°vnen√Ĺ za √ļ?elom pokra?ovania podn√°jmu dohodnut√©ho na dobu ur?it√ļ a pred??enia platnosti Zmluvy uskuto?ni? jeden z nasleduj√ļcich krokov:

 1. Z√°kazn√≠k po?iada Spolo?nos? prostredn√≠ctvom samostatn√©ho e-mailu (spr√°vy) o pred??enie dohodnutej doby podn√°jmu (pred??enie Zmluvy) Skladov√©ho boxu o po?adovan√Ĺ po?et dn√≠ a Spolo?nos? uskuto?n√≠ predl?enie doby podn√°jmu a potvrd√≠ t√ļto skuto?nos? Z√°kazn√≠kovi prostredn√≠ctvom potvrdzuj√ļceho emailu a uskuto?n√≠ opakovan√ļ platbu vo v√Ĺ?ke odplaty za podn√°jom Skladov√©ho boxu za po?adovan√© obdobie, resp. v pr√≠pade ak bude Z√°kazn√≠k pr√°vnickou osobou, ktor√° si zvol√≠ v platobn√Ĺch podmienkach √ļhradu N√°jomn√©ho na z√°klade fakt√ļry (fakt√ļr), Spolo?nos? bude N√°jomn√© fakturova? Z√°kazn√≠kovi uveden√Ĺm sp√īsobom (jednorazovou fakt√ļrou alebo jednotliv√Ĺmi mesa?n√Ĺmi fakt√ļrami). Z√°kazn√≠k v takom pr√≠pade s√ļhlas√≠, aby Spolo?nos? na z√°klade jeho p√≠somnej ?iadosti uskuto?nila pred??enie doby n√°jmu o ?as ozna?en√Ĺ Z√°kazn√≠kom v p√≠somnej ?iadosti. Z√°kazn√≠k s√ļhlas√≠ s uskuto?nen√≠m opakovanej platby vo v√Ĺ?ke odplaty za podn√°jom Skladov√©ho boxu pod?a cenn√≠ka platn√©ho ku d?u predl?enia n√°jmu
 2. Z√°kazn√≠k uskuto?n√≠ opakovan√ļ rezerv√°ciu Skladov√©ho boxu v¬†s√ļlade s¬†ustanoven√≠m t√Ĺchto VOP o Rezerv√°cii (?l√°nok II. t√Ĺchto VOP)
 3. Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ ku d?u skon?enia podn√°jmu (Zmluvy) na dobu ur?it√ļ neodovzd√° vypratan√Ĺ Skladov√Ĺ box a neuskuto?n√≠ proces Check-OUT v¬†zmysle ?l√°nku VII. t√Ĺchto VOP s√ļhlas√≠, ?e podn√°jom (Zmluva) sa automaticky predl?uje opakovane na dobu ur?it√ļ o dobu p√īvodne dojednan√©ho podn√°jmu (v?dy o¬†jeden kalend√°rny mesiac) ? ?Opakovan√° doba podn√°jmu?, resp. v¬†pr√≠pade ak bude Z√°kazn√≠k pr√°vnickou osobou, ktor√° si zvolila v¬†platobn√Ĺch podmienkach √ļhradu N√°jomn√©ho na z√°klade fakt√ļry (fakt√ļr), Spolo?nos? bude N√°jomn√© fakturova? Z√°kazn√≠kovi sp√īsobom zvolen√Ĺm Z√°kazn√≠kom pri uzavret√≠ Zmluvy (jednorazovou fakt√ļrou alebo jednotliv√Ĺmi mesa?n√Ĺmi fakt√ļrami) a¬†za cenu ur?en√ļ aktu√°lnym cenn√≠kom platn√Ĺm ku d?u predl?enia n√°jmu.

Z√°kazn√≠k v¬†takom pr√≠pade s√ļhlas√≠ s¬†uskuto?nen√≠m opakovanej platby vo v√Ĺ?ke odplaty za podn√°jom Skladov√©ho boxu za opakovan√ļ dobu podn√°jmu (Zmluva na dobu ur?it√ļ).

3.5 Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ uzatvoril Zmluvy na dobu neur?it√ļ (FLEXI RATE) je opr√°vnen√Ĺ kedyko?vek po uplynut√≠ prv√Ĺch 14 dn√≠ trvania podn√°jmu po?iada? o ukon?enie n√°jmu s 2-t√Ĺ?d?ovou v√Ĺpovednou lehotou. O za?iatku plynutia v√Ĺpovednej lehoty a d√°tume sko?enia podn√°jmu bude Z√°kazn√≠k informovan√Ĺ prostredn√≠ctvom e-mailu. V ostatnom platia ustanovenia o uzatvoren√≠ Zmluvy na dobu ur?it√ļ.

3.6 Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ uzatvor√≠ Zmluvu na dobu ur?it√ļ s dobou trvania n√°jmu od 3 mesiacov do 12 mesiacov (resp. do 365 dn√≠) m√° n√°rok na poskytnutie z?avy z n√°jmu vo v√Ĺ?ke pod?a aktu√°lneho cenn√≠ka Spolo?nosti.

3.7 Po zadan√≠ zvolenej doby podn√°jmu v rezerva?nom syst√©me v procese Rezerv√°cie sa Z√°kazn√≠kovi zobrazia ponuky zoh?ad?uj√ļce poskytnut√© cenov√© zv√Ĺhodnenie za pr√≠slu?n√© zvolen√© obdobie doby podn√°jmu.

IV. Objednanie doplnkového tovaru

4.1 Z√°kazn√≠k je opr√°vnen√Ĺ v priebehu procesu Rezerv√°cie zahrn√ļ? do objedn√°vky (po?iadavky na uzatvorenie Zmluvy) zaslanej Spolo?nosti aj doplnkov√Ĺ tovar, pod?a aktu√°lnej ponuky doplnkov√©ho tovaru zobrazen√©ho na webstr√°nke Spolo?nosti www.storageport.sk. Pod pojmom doplnkov√Ĺ tovar sa rozumie najm√§, nie v?ak v√Ĺlu?ne napr. baliaci materi√°l, z√°mky, reg√°ly, krabice a in√Ĺ obdobn√Ĺ tovar.

4.2 Doplnkov√Ĺ materi√°l je pova?ovan√Ĺ za doplnkov√ļ slu?bu poskytovan√ļ Spolo?nos?ou ako pr√≠slu?enstvo k n√°jmu Skladovacieho boxu. Ceny za tak√Ĺto doplnkov√Ĺ tovar bud√ļ uveden√© v ponuke na webstr√°nke www.storageport.sk a z√°rove? aj v¬†cenn√≠ku Spolo?nosti.

4.3 V pr√≠pade vo?by doplnkov√©ho tovaru zo strany Z√°kazn√≠ka v procese Rezerv√°cie, sa cena za Z√°kazn√≠kom zvolen√© mno?stvo a druh doplnkov√©ho tovaru pripo?√≠ta k pr√≠slu?nej prvej platbe, ktor√ļ uskuto?n√≠ Z√°kazn√≠k vo?i Spolo?nosti.

4.4 Spolo?nos? sa zav√§zuje odovzda? Z√°kazn√≠kovi doplnkov√Ĺ tovar v de? Check-IN / prevzatia Skladov√©ho boxu. Na potencion√°lne vady doplnkov√©ho tovaru a mo?nos? uplat?ovania n√°rokov z nich Z√°kazn√≠kom, sa primerane vz?ahuj√ļ ustanovenia z√°kona ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky z√°konn√≠k v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov a ostatn√Ĺch relevantn√Ĺch pr√°vnych predpisov platn√Ĺch na √ļzem√≠ SR.

V. Z√°nik Zmluvy v√Ĺpove?ou

5.1 Podn√°jomn√Ĺ vz?ah zalo?en√Ĺ Zmluvou m√ī?e inak zanikn√ļ?:

 1. p√≠somnou dohodou Zmluvn√Ĺch str√°n,
 2. p√≠somnou v√Ĺpove?ou ktorejko?vek Zmluvnej strany.

5.2 Spolo?nos? je opr√°vnen√° vypoveda? zmluvu v zmysle ust. ¬ß 9 ods. 2 z√°kona ?. 116/1990 Zb. o n√°jme a podn√°jme nebytov√Ĺch priestorov v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov, s 2 t√Ĺ?d?ovou v√Ĺpovednou lehotou, ktor√° za?√≠na plyn√ļ? prv√Ĺm d?om od doru?enia v√Ĺpovede Podn√°jomcovi, v ktorom bola Zmluva Spolo?nos?ou Vypovedan√°, a to z nasleduj√ļcich d√īvodov:

 1. Z√°kazn√≠k (n√°jomca) u?√≠va Skladovac√≠ box napriek p√≠somn√©mu upozorneniu opakovane v¬†rozpore so Zmluvou (napr. Z√°kazn√≠k u?√≠va Skladov√Ĺ box na in√Ĺ √ļ?el ako je ur?en√Ĺ v¬† Zmluve, poru?uje Prev√°dzkov√Ĺ poriadok, Bratislava napriek upozorneniu Spolo?nosti, prenech√° Skladov√© boxy do podn√°jmu tretej osobe),
 2. Spolo?nos? nebude schopn√° uskuto?ni? opakovan√ļ platbu v¬†zmysle ?l√°nku VIII. t√Ĺchto VOP prostredn√≠ctvom platobnej br√°ny z¬†d√īvodu na strane Z√°kazn√≠ka,
 3. Z√°kazn√≠k napriek zaslanej upomienky je v¬†ome?kan√≠ s¬†√ļhradou n√°jomn√©ho o¬†viac ako 30dn√≠,
 4. Z√°kazn√≠k napriek p√≠somn√©mu upozorneniu opakovane poru?uje po?iarno-bezpe?nostn√© predpisy a¬†in√© v?eobecne z√°v√§zn√© platn√© predpisy vz?ahuj√ļce sa k¬†n√°jmu Skladovacieho boxu,
 5. Z√°kazn√≠k alebo osoby, ktor√© so Z√°kazn√≠kom u?√≠vaj√ļ Skladovac√≠ box napriek p√≠somn√©mu upozorneniu opakovane z√°va?n√Ĺm sp√īsobom poru?uj√ļ k?ud, poriadok a¬†bezpe?nos? v¬†objekte ePort, na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava,
 6. Z√°kazn√≠k nedopln√≠ (nedoplat√≠) v¬†stanovenej lehote (7) siedmych dn√≠ kauciu na p√īvodn√ļ alebo upraven√ļ sumu v¬†zmysle bodu 10.3. ?l√°nku X. t√Ĺchto VOP.

T√Ĺmto z√°rove? nie je dotknut√© pr√°vo Spolo?nosti vypoveda? Zmluvu na z√°klade ostatn√Ĺch v√Ĺpovedn√Ĺch d√īvodov uveden√Ĺch v¬†ust. ¬ß 9 ods. 2 z√°kona ?. 116/1990 Zb. o n√°jme a podn√°jme nebytov√Ĺch priestorov v¬†znen√≠ neskor?√≠ch predpisov.

5.3 N√°jomca je opr√°vnen√Ĺ Zmluvu vypoveda? s 2 t√Ĺ?d?ovou v√Ĺpovednou lehotou, ktor√° za?√≠na plyn√ļ? od prv√©ho d?a od doru?enia ozn√°menia, v ktorom bola Zmluva Z√°kazn√≠kom vypovedan√°, ak s√ļ naplnen√© d√īvody na v√Ĺpove? pod?a ¬ß 9 ods. 3 z√°kona ?. 116/1990 Zb. o n√°jme a podn√°jme nebytov√Ĺch priestorov v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov.

VI. Odst√ļpenie od Zmluvy Z√°kazn√≠kom, ktor√Ĺ je spotrebite?om

6.1 Za?kazni?k, ktory? je spotrebitel?om, je opra?vneny? odstu?pit? od Zmluvy bez udania do?vodu do s?trna?stich (14) kalend√°rnych dni? odo dn?a uzavretia Zmluvy. Toto pra?vo mo?z?e vyuz?it? v√Ĺlu?ne len Za?kazni?k, ktor√Ĺ je spotrebite?om v zmysle z√°kona ?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite?a pri predaji tovaru alebo poskytovan√≠ slu?ieb na z√°klade zmluvy uzavretej na dia?ku alebo zmluvy uzavretej mimo prev√°dzkov√Ĺch priestorov pred√°vaj√ļceho a o zmene a doplnen√≠ niektor√Ĺch z√°konov v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov.

6.2 Za?kazni?k mo?z?e uplatnit? pra?vo na odstu?penie od Zmluvy bez udania do?vodu v pi?somnej podobe na adresu Spoloc?nosti (napr. e-mailom alebo listom doru?en√Ĺm na adresu Spolo?nosti), pri?padne odoslani?m vyplnene?ho formula?ra na to ur?en√©ho z webovej str√°nky Spolo?nosti (www.storageport.sk). Lehota na odstu?penie od Zmluvy bez udania do?vodu je zachovana?, ak Za?kazni?k zas?le ozna?menie o odstu?peni? od Zmluvy pred ty?m, ako uplynie lehota na odstu?penie od Zmluvy. Odstu?penie od Zmluvy bez udania do?vodu musi? obsahovat? informa?cie poz?adovane? vo formula?ri odstu?penia od Zmluvy, najma? identifika?ciu Za?kazni?ka. Spoloc?nost? v lehote s?trna?stich (14) kalenda?rnych dni? odo dn?a doruc?enia ozna?menia o odstu?peni? Zmluvy vra?ti Za?kazni?kovi vs?etky ni?m prijate? platby po odpoc?i?tani? Na?jomne?ho za dobu trvania Zmluvy, t.j. do dn?a doruc?enia ozna?menia o odstu?peni? od Zmluvy. Spoloc?nost? vra?ti platbu rovnaky?m spo?sobom, ako Za?kazni?k pouz?il pri svojej platbe, pri?padne iny?m vhodny?m spo?sobom (napr. bankovy?m prevodom).

VII. CHECK-IN/PREVZATIE SKLADOV√ČHO BOXU

7.1 Najnesk√īr 24 hod√≠n pred d?om za?iatku n√°jomn√©ho vz?ahu obdr?√≠ Z√°kazn√≠k email s in?trukciami k prevzatiu Skladov√©ho boxu s v√Ĺzvou k uskuto?neniu procesu Check-In prostredn√≠ctvom webov√©ho rozhrania.

7.2 Najnesk√īr ku d?u pl√°novan√© Check-IN/prevzatia Skladov√©ho boxu obdr?√≠ Z√°kazn√≠k 6-miestny PIN prostredn√≠ctvom SMS na Z√°kazn√≠kom zadan√© telefonn√© ?√≠slo.

7.3 Za?kazni?k je opra?vneny? uz?i?vat? Box pre u?c?ely skladovania nepretrz?ite poc?as celej doby trvania Zmluvy po?as prev√°dzkov√Ĺch hod√≠n Spolo?nosti a to od 6:00 hod. do 22:00 hod. a to sp√īsobom a za podmienok uvedeny?ch v ty?chto VOP, v Prev√°dzkovom poriadku a v Zmluve.

7.4 Pri?stup do Skladovacieho boxu je chra?neny? elektronicky?m zabezpec?ovaci?m syste?mom nains?talovany?m na za?mku vstupny?ch dveri? nehnutel?nosti (objektu ePort na adrese Ivansk√° cesta 26, Bratislava), v ktorej sa Skladov√Ĺ box nacha?dza, ako aj za?mkom na vstupny?ch dvera?ch samotne?ho Skladov√©ho boxu. V pr√≠pade podn√°jmu ?peci√°lneho druhu Skladov√©ho boxu ? tzv. Smart box, bude zabezpe?enie pozost√°va? z elektronick√©ho z√°mku nach√°dzaj√ļceho sa na vstupn√Ĺch dver√°ch Smart boxu (?peci√°lneho druhu Skladov√©ho boxu).

7.5 Kaz?d√©mu Z√°kazn√≠kovi bude na z√°klade Zmluvy pridelene? jedinec?ne? c?i?slo a jedinec?ny? pri?stupovy? 6-miestny ko?d, ktor√Ĺ sl√ļ?i na vstup do priestorov objektu ePort v ktor√Ĺch sa Skladovac√≠ box nach√°dza. Vstup do Boxu je teda umoz?neny? po zadani? pri?stupove?ho 6-miestneho ko?du a n√°sledne pou?it√≠m ?ipu (v pr√≠pade Skladov√©ho boxu opatren√©ho elektronick√Ĺm z√°mkom ? Smart box) alebo pou?it√≠m kl√ļ?a od z√°mku (Skladov√Ĺ box). K?√ļ? na otvorenie z√°mku Skladov√©ho boxu alebo ?ip na otvorenie elektronick√©ho z√°mku na Smart boxe obdr?√≠ Z√°kazn√≠k pri prvej n√°v?teve v n√≠m prenajatom Skladovacom boxe.

7.6 Po ukonc?eni? Na?jmu docha?dza k automatickej zmene jedinec?ny?ch pri?stupovy?ch ko?dov, v do?sledku c?oho sa Za?kazni?kovi znemoz?ni? vstup do nehnutel?nosti ? objektu ePort (Ivansk√° cesta 26, Bratislava), v ktorej sa Box nacha?dza, ako aj k samotne?mu Boxu.

7.7 Za?kazni?k je povinny? chra?nit? jedinec?ne? pri?stupove? ko?dy pred ich spri?stupneni?m treti?m osoba?m a po uzavreti? Boxu vz?dy overit?, c?i dos?lo k riadnemu uzamknutiu Boxu, ako aj samotnej nehnutel?nosti (objekt ePort), v ktorej sa Box nacha?dza. V pri?pade, ak do?jde k strate ktore?hokol?vek z jedinec?ny?ch pri?stupovy?ch ko?dov alebo k jeho spri?stupneniu neopra?vnenej osobe, Za?kazni?k je povinny? do dvadsat?s?tyri (24) hodi?n od tejto skutoc?nosti informovat? Spoloc?nost? a po?iada? o deaktiváciu prístupového kódu a vygenerovanie nového.

7.8 Z√°kazn√≠k zodpoved√° za ?kody sposoben√© zneu?it√≠m pridelen√©ho PIN k√≥du neopr√°vnen√Ĺmi osobami.

VIII. √öHRADA N√ĀJOMN√ČHO

8.1 Za?kazni?k je povinny? platit? Na?jomne? za uz?i?vanie Boxu vo v√Ĺ?ke uvedenej v po?iadavke (objedn√°vke) Z√°kazn√≠ka odoslanej Spolo?nosti a sp√īsobom, ktor√Ĺ si Z√°kazn√≠k zvolil v procese Rezerv√°cie.

8.2 V pr√≠pade ak sa jedn√° o podn√°jom (Zmluvu) na dobu ur?it√ļ, Z√°kazn√≠k hrad√≠ celkov√ļ v√Ĺ?ku N√°jomn√©ho na cel√© obdobie podn√°jmu vopred a v pr√≠pade ak sa jedn√° o podn√°jom (Zmluvu) na dobu neur?it√ļ, Z√°kazn√≠k hrad√≠ N√°jomn√© v mesa?n√Ĺch spl√°tkach.

8.3 Pri uzatvoren√≠ zmluvy na dobu neur?it√ļ uhrad√≠ Z√°kazn√≠k n√°jomn√© za prv√Ĺch 30 dn√≠, po uplynut√≠ prv√Ĺch 30 dn√≠ uhrad√≠ Z√°kazn√≠k n√°jomn√© za ost√°vaj√ļce dni dan√©ho mesiaci a za nasleduj√ļci kalend√°rny mesiac, v ?al?om obdob√≠ trvania n√°jmu uhr√°dza Z√°kazn√≠k n√°jomn√© za kalend√°rny mesiac.

8.4 Na?jomne? sa uhra?dza prostredni?ctvom platobnej bra?ny MEWS, ak sa Zmluvn√© strany nedohodli inak. N√°jomn√© je splatn√© najnesk√īr k 1. d?u pr√≠slu?n√©ho mesiaca, za ktor√Ĺ sa uhr√°dza.

8.5 V pr√≠pade ak sa bude jedna? o podn√°jom (Zmluvu) na dobu neur?it√ļ Z√°kazn√≠k potvrd√≠ s√ļhlas s osobitn√Ĺmi podmienkami platobnej br√°ny MEWS, na z√°klade ?oho Za?kazni?k vy?slovne su?hlasi?, z?e v?etky √ļhrady Na?jomne?ho sa budu? realizovat? cez platobnu? bra?nu MEWS formou automaticke?ho mesa?n√©ho strha?vania platieb z platobnej karty (tzv. opakovane? platby), a to po zadan√≠ √ļdajov pr√≠slu?nej platobnej karty Z√°kazn√≠ka v platobnej br√°ne MEWS v su?lade s podmienkami opakovany?ch platieb a podmienkami platobnej bra?ny MEWS a v s√ļlade s t√Ĺmito VOP a podmienkami Platieb MEWS. Pri podn√°jme (Zmluve) na dobu neur?it√ļ je Z√°kazn√≠k z√°rove? povinn√Ĺ uhradi? pri odoslan√≠ po?iadavky (objedn√°vky) Spolo?nosti platbu predstavuj√ļcu N√°jomn√© za 1-mesiac vopred, a to sp√īsobom pod?a predo?lej vety tohto bodu VOP.

8.6 V pr√≠pade ak sa bude jedna? o podn√°jom (Zmluvu) na dobu ur?it√ļ Z√°kazn√≠k potvrd√≠ s√ļhlas s osobitn√Ĺmi podmienkami platobnej br√°ny MEWS, na z√°klade ?oho Za?kazni?k vy?slovne su?hlasi?, z?e √ļhrada Na?jomne?ho sa zrealizuje cez platobnu? bra?nu MEWS formou jednor√°zovej platby z platobnej karty, a to po zadan√≠ √ļdajov pr√≠slu?nej platobnej karty Z√°kazn√≠ka v platobnej br√°ne MEWS v su?lade s podmienkami opakovany?ch platieb a podmienkami platobnej bra?ny MEWS a v s√ļlade s t√Ĺmito VOP a podmienkami Platieb MEWS.

8.7 Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ je pr√°vnickou osobou, disponuje mo?nos?ou v√Ĺberu sp√īsobu platby (√ļhrad) N√°jomn√©ho na z√°klade osobitne vystavenej fakt√ļry / vystavovan√Ĺch fakt√ļr Spolo?nos?ou, ktor√© Spolo?nos? elektronicky doru?√≠ na e-mailov√ļ adresu tak√©hoto Z√°kazn√≠ka. Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ je pr√°vnickou osobou je preto v pr√≠pade vo?by uveden√©ho sp√īsobu platby povinn√Ĺ uhr√°dza? pravideln√© mesa?n√© fakt√ļry v lehote splatnosti a na √ļ?et Spolo?nosti, ktor√© bud√ļ uveden√© na doru?en√Ĺch fakt√ļrach. V pr√≠pade ak sa bude jedna? o podn√°jom (Zmluvu) na dobu neur?it√ļ, zav√§zuje sa Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ je pr√°vnickou osobou, uhradi? Spolo?nosti platbu predstavuj√ļcu N√°jomn√© za 1-mesiac vopred, a to na z√°klade z√°lohovej fakt√ļry, ktor√ļ vystav√≠ a na e-mail Z√°kazn√≠ka doru?√≠ Spolo?nos?. Ustanovenia bodu 8.3. platia obdobde.

8.8 Za?kazni?k nie je opra?vneny? zadrz?at? √ļhradu splatn√©ho z√°v√§zku vo?i Spoloc?nosti z do?vodu prebiehaju?cej reklama?cie alebo na?rokov na na?hradu s?kody.

8.9 Za?kazni?k ma? pra?vo na zl?avu z Na?jomne?ho vtedy, ak Box nemohol uz?i?vat? pre u?c?ely skladovania preto, z?e Spoloc?nost? si neplni? svoje povinnosti zo Zmluvy a Skladov√Ĺ box nebol sposobil√Ĺ na dohodnut√© u?√≠vanie. Pra?vo na zl?avu z Na?jomne?ho je Za?kazni?k povinny? uplatnit? bez zbytoc?ne?ho odkladu, najnesko?r do 5 dni? odo dn?a vzniku nemoz?nosti uz?i?vania Boxu pre u?c?ely skladovania.

8.10 V pri?pade, ak do?jde k ukonc?eniu Na?jmu pred uplynuti?m pri?slus?nej doby nájmu (d?alej len ?predc?asne? ukonc?enie?), Za?kazni?k stra?ca na?rok na zl?avu a Spoloc?nost? je opra?vnena? Za?kazni?kovi u?c?tovat? bez?ne? Na?jomne? pod?a be?ného cenníka bez z?avy za cele? Fakturac?ne? obdobie pod?a Zmluvy.

8.11 V pr√≠pade ome?kania s √ļhradou n√°jomn√©ho o viac ako 15 dn√≠ napriek zaslanej upomienky je Spolo?nos? opr√°vnen√° obmedzi? Z√°kazn√≠kovi slu?by v rozsahu bezkl√ļ?ov√©ho pr√≠stupu do objektu ePort (formou pozastavenia platnosti PIN kodu). Toto obmedzenie slu?ieb nem√° vplyv na pr√°vo u?√≠vania Skladov√©ho boxu a Z√°kazn√≠kovi nevznik√° pr√°vo na z?avu z n√°jomn√©ho.

IX. USTANOVENIE O DEPOZITE

9.1 Z√°kazn√≠k ? pr√°vnick√° osoba, ktor√° sa so Spolo?nos?ou dohodla na uskuto?novan√≠ √ļhrady odplaty za u?√≠vanie Skladov√©ho boxu formou prevodu na z√°klade vystavenej fakt√ļry, sa zav√§zuje na zabezpe?enie v?etk√Ĺch n√°rokov Spolo?nosti z tejto zmluvy zlo?i? najnesk√īr ku d?u Check-IN na bankov√Ĺ √ļ?et prenaj√≠mate?a sumu vo v√Ĺ?ke N√°jomn√©ho za jeden kalend√°rny mesiac plus ako vratn√ļ zabezpe?ovaciu kauciu (depozit).

9.2 Prostriedky kaucie je Spolo?nos? opr√°vnen√° pou?i? v√Ĺlu?ne na √ļhradu platieb N√°jomn√©ho a/alebo prev√°dzkov√Ĺch n√°kladov ?i in√Ĺch finan?n√Ĺch z√°v√§zkov, vypl√Ĺvaj√ļcich pre Z√°kazn√≠ka z tejto zmluvy, s ktor√Ĺm je Z√°kazn√≠k v ome?kan√≠ po dobu dlh?iu ako 14 dn√≠ v tomto porad√≠: pr√≠slu?enstvo poh?ad√°vky, prev√°dzkov√© n√°klady, N√°jomn√©.

9.3 Ak sa kaucia po?as trvania n√°jmu z ak√©hoko?vek d√īvodu z ?asti alebo celkom spotrebuje, alebo ak d√ījde k √ļprave n√°jomn√©ho alebo z√°lohov√Ĺch platieb na √ļhradu prev√°dzkov√Ĺch n√°kladov, prenaj√≠mate? na t√ļto skuto?nos? upozorn√≠ n√°jomcu e-mailom. Z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ je pr√°vnickou osobou je povinn√Ĺ do 7 dn√≠ od doru?enia e-mailu Spolo?nosti doplni? kauciu na p√īvodn√ļ alebo upraven√ļ sumu pod?a bodu 10.1 tohto ?l√°nku VOP. Po m√°rnom uplynut√≠ uvedenej lehoty, je Spolo?nos? opr√°vnen√° Zmluvu vypoveda?.

9.4 Kauciu Spolo?nos? vr√°ti Z√°kazn√≠kovi po skon?en√≠ Zmluvy a √ļhrade v?etk√Ĺch pr√≠padn√Ĺch nedoplatkov (v?etk√Ĺch finan?n√Ĺch z√°v√§zkov vo?i Spolo?nosti ) zo strany Z√°kazn√≠ka.

X. ODOVZDANIE/CHECK ? OUT

10.1 V de? ukon?enia Zmluvy je Z√°kazn√≠k povinn√Ĺ vyprata? Skladov√Ĺ box a odovzda? ho Spolo?nosti v stave v akom ho prevzal, s prihliadnut√≠m na obvykl√© opotrebovanie. V pr√≠pade, ?e tak neurob√≠ a ned√ījde k op√§tovn√©mu pred??eniu Zmluvy postupom pod?a bodu 3.5 ?l√°nku III. t√Ĺchto VOP z d√īvodu nemo?nosti uskuto?nenia opakovanej platby, Z√°kazn√≠k s√ļhlas√≠ s vypratan√≠m a premiestnen√≠m vypratan√©ho vybavenia a dokument√°cie (zo Skladovacieho boxu) do n√°hradn√Ĺch skladov√Ĺch priestorov na n√°klady Z√°kazn√≠ka.

10.2 O vypratan√≠ vec√≠ nach√°dzaj√ļcich sa v Skladovacom boxe bude za pr√≠tomnosti not√°ra sp√≠san√° z√°pisnica obsahuj√ļca zoznam vec√≠ nach√°dzaj√ļcich sa v Skladovom boxe a miesto (adresu) n√°hradn√Ĺch skladov√Ĺch priestorov, do ktor√Ĺch boli tieto veci po vypratan√≠ umiestnen√©. N√°klady vo v√Ĺ?ke skuto?ne vynalo?en√Ĺch n√°kladov spojen√Ĺch s vypratan√≠m a skladovan√≠m vec√≠ Z√°kazn√≠ka uhrad√≠ Z√°kazn√≠k na z√°klade fakt√ļry vystavenej Spolo?nos?ou resp. tre?ou osobou (vlastn√≠kom skladov√Ĺch priestorov, do ktor√Ĺch boli veci Z√°kazn√≠ka po vypratan√≠ umiestnen√©) v lehote jej splatnosti. Pokia? si Z√°kazn√≠k neprevezme predmetn√© veci do dvoch mesiacov odo d?a ich vypratania, Z√°kazn√≠k t√Ĺmto ude?uje s√ļhlas na predaj t√Ĺchto vec√≠ Spolo?nos?ou priamym predajom. Pokia? m√° Z√°kazn√≠k vo?i Spolo?nosti ak√Ĺko?vek z√°v√§zok z predo?le uzatvorenej Zmluvy, je Spolo?nos? opr√°vnen√° sa uspokoji? z v√Ĺ?a?ku z predan√Ĺch vec√≠ a zostatok bezodkladne zasla? Z√°kazn√≠kovi na jeho bankov√Ĺ √ļ?et.

10.3 V pr√≠pade nadmern√©ho opotrebenia, po?kodenia alebo znehodnotenia Skladovacieho boxu Z√°kazn√≠kom, je Z√°kazn√≠k povinn√Ĺ uhradi? v?etky n√°klady nutn√© na uvedenie priestorov do p√īvodn√©ho stavu. V pr√≠pade ak bude Z√°kazn√≠k pr√°vnickou osobou, Spolo?nos? je opr√°vnen√° na √ļhradu t√Ĺchto n√°kladov pou?i? kauciu v zmysle ?l√°nku X. t√Ĺchto VOP, pri?om ak v√Ĺ?ka tak√Ĺchto n√°kladov bude presahova? zlo?en√ļ kauciu, Z√°kazn√≠k je povinn√Ĺ uhradi? prevy?uj√ļcu sumu n√°kladov.

10.4 Po vyprataní Skladového boxu uskuto?ní Zákazník dokon?enie procesu Check-OUT prostredníctvom webového rozhrania Spolo?nosti a pracovník Spolo?nosti mu potvrdí riadne a v?asné prevzatie Skladového boxu o ?om dostane Zákazník potvrdenie do svojho e-mailu.

XI. PREV√ĀDZKOV√Č PODMIENKY

11.1 Za?kazni?k je povinny? vyuz?i?vat? Box v su?lade so vs?eobecny?mi za?va?zny?mi pra?vnymi predpismi, Prev√°dzkov√Ĺm poriadkom a t√Ĺmito VOP.

11.2 Za?kazni?k je povinny? udrz?iavat? Box v riadnom stave, uz?i?vat? Box len na dohodnute? u?c?ely a zabezpe?i?, aby nedos?lo k pos?kodeniu alebo ine?mu znehodnoteniu Boxu ?i priestorov objektu ePort a odstra?nit? vs?etky s?kody, ktore? spo?sobil Za?kazni?k a/alebo ktore? boli spo?sobene? osobami, ktory?m Za?kazni?k umoz?nil vstup do Boxu.

11.3 Za?kazni?k je opra?vneny? uz?i?vat? Box iba a vy?luc?ne na u?c?el skladovania ? u?schovy hnutel?ny?ch veci?. Za?kazni?kovi sa predovs?etky?m vy?slovne zakazuje uz?i?vat? Box na u?c?ely zriadenia preva?dzky, akéhoko?vek druhu by?vania alebo ine?ho obdobne?ho uz?i?vania, a to aj v pri?pade, ak su?visi? so skladovani?m ? u?schovou hnutel?ny?ch veci?.

Spoloc?nost? nenesie z?iadnu zodpovednost? za veci uskladnene? v Boxe, najma? nezodpoveda? za odcudzenie veci? alebo vznik akejkol?vek s?kody Z√°kazn√≠kovi. Z√°kazn√≠k je opr√°vnen√Ĺ si poisti? vznik ?kod na svojom majetku prostredn√≠ctvom vlastn√©ho poistenia. Spolo?nos? m√° v¬†tejto s√ļvislosti uzatvoren√© poistenie zodpovednosti za ?kody sp√īsoben√© prev√°dzkovou ?innos?ou a¬†poveternostn√Ĺmi vplyvmi. V¬†pr√≠pade vzniku ?kody na majetku Z√°kazn√≠ka je Z√°kazn√≠k povinn√Ĺ preuk√°za? hodnotu ?kody na svojom majetku sp√īsobom po?adovan√Ĺm pois?ov?ou.

11.4 Za?kazni?k nesmie vyuz?i?vat? Box na skladovanie veci? a/alebo la?tok, ktory?ch drz?ba a/alebo uskladnenie je zaka?zane? vs?eobecne za?va?zny?mi pra?vnymi predpismi platn√Ĺmi na √ļzem√≠ SR alebo v rozpore s nimi, najma? ktore? mo?z?u spo?sobit? ujmu alebo s?kodu na zdravi?, z?ivote, majetku alebo z?ivotnom prostredi?. Za?kazni?k nesmie bez pri?slus?ne?ho povolenia, su?hlasu alebo ine?ho opra?vnenia uloz?it? v Boxe veci a/alebo la?tky na drz?bu a/alebo uskladnenie ktory?ch sa vyz?aduje take?to povolenie, su?hlas alebo ine? opra?vnenie. Za?kazni?k je povinny? na tu?to skutoc?nost? Spoloc?nost? vopred upozornit?.

11.5 Za?kazni?k berie na vedomie, z?e maxima?lne pozemne? zat?az?enie Skladového boxu na 2.NP objektu ePort je 500 kg/m2.

11.6 Za?kazni?k nesmie prenechat? Box alebo jeho c?ast? do podna?jmu alebo uz?i?vania tretej osobe bez predcha?dzaju?ceho pi?somne?ho su?hlasu Spoloc?nosti. V pri?pade dania su?hlasu Spoloc?nosti, je Za?kazni?k povinny? dodrz?iavat? pokyny dane? Spoloc?nost?ou ty?kaju?ce sa take?hoto podna?jomne?ho alebo uz?i?vacieho pra?va.

11.7 Za?kazni?k je opra?vneny? umoz?nit? vstup do Boxu a/alebo priestorov, v ktory?ch sa Box nacha?dza iba osoba?m, za ktory?ch prebera? zodpovednost? v plnom rozsahu a ktory?ch konanie a/alebo opomenutie konania sa povaz?uje sa konanie a/alebo opomenutie konania Za?kazni?ka.

11.8 Z√°kazn√≠k uzatvoren√≠m Zmluvy potvrdzuje, ?e sa obozn√°mil so znen√≠m Prev√°dzkov√©ho poriadku, ktor√Ĺ je dostupn√© na webstr√°nke Spolo?nosti (www.storageport.sk).

11.9 Za?kazni?k nesmie rus?it? iny?ch na?jomcov, podna?jomni?kov alebo vlastni?kov pri vy?kone ich pra?v a opra?vneny?ch za?ujmov. Za?kazni?k najma? nesmie pri uz?i?vani? Boxu pouz?i?vat? materia?ly, postupy a zariadenia pos?kodzuju?ce prostredie alebo obt?az?ovat? tretie osoby hlukom, prachom, popolc?ekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevny?mi a tekuty?mi odpadmi, svetlom, tieneni?m, vibra?ciami alebo d?als?i?mi emisiami presahuju?cimi pri?pustne? hodnoty podl?a noriem platny?ch na u?zemi? Slovenskej republiky.

11.10 Za?kazni?k je povinny? bezodkladne oznamovat? ake?kol?vek skutoc?nosti, ktore? mo?z?u spo?sobit? s?kodu, ujmu alebo iny?m spo?sobom mat? za?sadny? vplyv na uz?i?vanie Boxu a plnenie Zmluvy, ako aj kaz?du? udalost? ohrozuju?cu bezpec?nost? oso?b, majetku a z?ivotne?ho prostredia v Boxe.

11.11 Za?kazni?k sa zava?zuje udrz?iavat? poriadok a c?istotu v Boxe, ako aj na vonkajs?i?ch priestoroch Boxu, priestoroch pril?ahly?ch k Boxu a spoloc?ny?ch priestoroch objektu ePort, v ktorom sa Box nacha?dza.

11.12 Za?kazni?k sa zava?zuje, z?e odpady, ktore? vzniknu? jeho c?innost?ou, bude likvidovat? na vlastne? na?klady v zmysle platny?ch pra?vnych predpisov.

11.13 Za?kazni?k nesmie v Boxe pouz?i?vat? vykurovacie zariadenia ani napa?jat? na elektricku? ins?tala?ciu take? zariadenia, ktore? nezodpovedaju? pri?slus?ny?m s?ta?tnym technicky?m norma?m a poz?iarno-bezpec?nostny?m predpisom, ani ake?kol?vek ine? vykurovacie zariadenia, ktore? nie su? pevne zabudovane? uz? pri uzavreti? Zmluvy.

11.14 Za?kazni?k nesmie v Boxe vykona?vat? z?iadne stavebne? u?pravy priestorov, ake?kol?vek zmeny, c?i inak technicky a/alebo stavebne zasahovat? do priestoru Boxu.

11.15 Za?kazni?k je povinny? pi?somne bez zbytoc?ne?ho odkladu ozna?mit? Spoloc?nosti potrebu opra?v Boxu, ktore? ma? urobit? a ich vykonanie umoz?nit? a umoz?nit? i vykonanie iny?ch nevyhnutny?ch opra?v. Opravy vykona?va iba a vy?luc?ne Spoloc?nost?, pokial? nie je medzi Zmluvny?mi stranami dohodnute? inak. V pri?pade, ak sa Zmluvne? strany dohodnutu?, z?e opravy vykona? Za?kazni?k, Zmluvne? strany za?roven? dojednaju? vy?s?ku na?kladov, ktore? Spoloc?nost? Za?kazni?kovi nahradi?, v opac?nom pri?pade nema? Za?kazni?k pra?vo opravu vykonat?.

11.16 Za?kazni?k je povinny? umoz?nit? Spoloc?nosti vstup do Skladov√©ho boxu, a to za u?c?elom jeho kontroly, pri?padne obhliadky a/alebo z do?vodu pri?pravy na pri?padne? u?pravy, u?drz?bu c?i opravy, ktore? sa maju? v Boxe vykonat?. Spoloc?nost? je opra?vnena? vstu?pit? do Skladov√©ho boxu len za u?c?asti Za?kazni?ka alebo ni?m poverenej osoby po?as be?n√Ĺch pracovn√Ĺch hod√≠n Spolo?nosti a len za podmienky, ?e ozn√°mila a po?iadala Z√°kazn√≠ka o spr√≠stupnenie Skladov√©ho boxu 48 hod√≠n vopred.

11.17 Zmluvn√© strany sa dohodli, z?e v pri?pade pla?novany?ch alebo predpokladany?ch u?prav, u?drz?by a opra?v Boxu je Za?kazni?k povinny? zna?s?at? obmedzenie v uz?i?vani? Boxu bez na?roku na zl?avu z Na?jomne?ho alebo in√Ĺch na?rokov Z√°kazn√≠ka, ak obmedzenie netrva? dlhs?ie ako 15 dn√≠ a nedoch√°dza k obmedzeniu pr√≠stupu do Skladov√©ho boxu.

11.18 Za?kazni?k nesmie bez pi?somne?ho su?hlasu Spoloc?nosti umiestnit? na vonkajs?i?ch priestoroch Boxu, v spole?n√Ĺch priestoroch objektu ePort ?iadne hnute?n√© veci, odpad, reklamnu? tabul?u, logo, c?i ine? vy?vesky a oznac?enia.

11.19 Za?kazni?k berie na vedomie, z?e Box, vonkajs?ie priestory Boxu, spoloc?ne? priestory objektu ePot, v ktorom sa Box nacha?dza, mo?z?u byt? monitorovane? kamerovy?m syste?mom a/alebo zabezpec?ene? bezpec?nostny?m a zabezpec?ovaci?m signa?lnym zariadeni?m.

11.20 V pri?pade, ak by bola Spoloc?nost? povinna? v su?vislosti so Zmluvou plnit? za Za?kazni?ka akéko?vek pe?a?né plnenia (napr. sankcie, pokuty, na?hrada s?kody a ine?) povinnos? uhradi? ktoré by vznikla Spolo?nosti konaním Zákazníka, Za?kazni?k sa zava?zuje zna?s?at? v plnom rozsahu vs?etky za neho uhradene? plnenia a bezodkladne ich uhradit? Spoloc?nosti v plnom rozsahu, a to najnesko?r do troch (3) kalenda?rnych dni? odo dn?a doru?enia osobitnej pi?somnej vy?zvy Spoloc?nosti Zákazníkovi spolu s predloz?eni?m do?vodu takejto u?hrady.

11.21 Povinnosti podl?a tohto c?la?nku VOP sa vzt?ahuju? primerane aj na vonkajs?ie priestory Boxu, priestory pril?ahle? k Boxu a spoloc?ne? priestory nehnutel?nosti, v ktorej sa Box nacha?dza (objekt ePort).

XII. OCHRANA OSOBN√ĚCH √öDAJOV

12.1 Spolo?nos? spracov√°va osobn√© √ļdaje len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnom rozsahu k naplneniu √ļ?elu spracovania za podmienok upraven√Ĺch t√Ĺmito VOP a vyhl√°sen√≠m o ochrann√© osobn√Ĺch √ļdajov dostupn√Ĺch na webovej str√°nke www.storageport.sk a¬†v¬†s√ļlade so znen√≠m z√°kona ?. 18/2018 Z. z. o¬†ochrane osobn√Ĺch √ļdajov v¬†znen√≠ neskor?√≠ch predpisov, nariadenia GDPR ‚Äď Nariadenie Eur√≥pskeho parlamentu a Rady (E√ö) 2016/679 zo d?a 27. apr√≠la 2016 o¬†ochrane fyzick√Ĺch os√īb v s√ļvislosti so spracovan√≠m osobn√Ĺch √ļdajov a o vo?nom pohybe t√Ĺchto √ļdajov a o¬†zru?en√≠ smernice 95/46/ES (v?eobecn√© nariadenie o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov) a¬†ostatn√Ĺch relevantn√Ĺch pr√°vnych predpisov. Prev√°dzkovate?om osobn√Ĺch √ļdajov v rozsahu podmienok tohto ?l√°nku je Spolo?nos?, preto?e Spolo?nos? ur?uje √ļ?el a¬†prostriedky sprac√ļvania osobn√Ĺch √ļdajov. Spolo?nos? sa zav√§zuje informova? Z√°kazn√≠ka o ak√Ĺchko?vek zmen√°ch t√Ĺkaj√ļcich sa sprac√ļvania osobn√Ĺch √ļdajov prostredn√≠ctvom webov√Ĺch str√°nok www.storageport.sk.

12.2 Spolo?nos? spracov√°va osobn√© √ļdaje Z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺmi s√ļ konkr√©tne meno, priezvisko, d√°tum narodenia, ?√≠slo dokladu toto?nosti a adresa bydliska, telef√≥nne ?√≠slo, e-mailov√° adresa, ?√≠slo karty, platobn√° hist√≥ria a √ļdaje o kontaktoch s u?√≠vate?om pre √ļ?ely stanoven√© vo vyhl√°sen√≠ o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov dostupnom na internetovej str√°nke www.storageport.sk. Spolo?nos? je opr√°vnen√° naklada? s¬†osobn√Ĺmi √ļdajmi Z√°kazn√≠ka len v pr√≠padoch umo?nen√Ĺch pr√°vnymi predpismi, menovito za t√Ĺmito √ļ?elmi:

 1. uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukon?enia,
 2. riadna evidencia Zákazníkov,
 3. príjem a evidencia platieb a evidencia poh?adávok,
 4. vybavovanie ak√Ĺchko?vek podan√≠ Z√°kazn√≠kov,
 5. dodr?anie pr√°vnej povinnosti spracovate?a,
 6. ochrany pr√°v a pr√°vom chr√°nen√Ĺch z√°ujmov spracovate?a alebo tret√≠ch os√īb.

12.3 Z√°kazn√≠k pri tom berie na vedomie, ?e poskytnutie osobn√Ĺch √ļdajov je dobrovo?n√©. Bez oh?adu na uveden√© Z√°kazn√≠k berie z√°rove? na vedomie, ?e neposkytnut√≠m osobn√Ĺch √ļdajov v rozsahu vy?adovanom pri registr√°cii nie je mo?n√© Zmluvu uzavrie?.

12.4 Osobn√© √ļdaje Spolo?nos? sprac√ļva po dobu √ļ?innosti Zmluvy, ako i po jej skon?en√≠, po dobu trvania preml?ac√≠ch leh√īt alebo do √ļpln√©ho vysporiadania pr√°v a povinnost√≠ z predmetn√©ho zmluvn√©ho vz?ahu, ak pr√°vne predpisy nestanovia inak alebo v pr√≠pade splnenia z√°konn√Ĺch podmienok pre uplat?ovanie pr√°v alebo splnenia in√Ĺch povinnost√≠ ulo?en√Ĺch z√°konom na uplatnenie pr√°v.

12.5 Spolo?nos? je na z√°klade s√ļhlasu Z√°kazn√≠ka, ktor√Ĺ ude?uje pri uzavret√≠ Zmluvy, opr√°vnen√° sprac√ļva? v nevyhnutnom rozsahu osobn√© √ļdaje uveden√© v bode 12.2 tohto ?l√°nku VOP na √ļ?ely marketingu, predov?etk√Ĺm propag√°cie a pon√ļkanie slu?ieb Spolo?nosti, ?√≠renia ?al?√≠ch obchodn√Ĺch ozn√°men√≠, vykon√°vanie prieskumov spokojnosti a na zvy?ovanie kvality slu?ieb. Za t√Ĺmto √ļ?elom m√ī?e Spolo?nos? vyu?√≠va? aj tzv. cookies (mal√© s√ļbory, ktor√© sa ukladaj√ļ v po?√≠ta?i Z√°kazn√≠ka) pri n√°v?teve webov√Ĺch str√°nok Spolo?nosti. Z√°kazn√≠k m√° pr√°vo tak√Ĺto s√ļhlas kedyko?vek odvola?.

12.6 Spolo?nos? sa zav√§zuje, ?e zabezpe?√≠ n√°le?it√© opatrenia na ochranu identifika?n√Ĺch a in√Ĺch osobn√Ĺch √ļdajov, ako aj inform√°ci√≠ o Z√°kazn√≠kovi v s√ļlade s platn√Ĺmi pr√°vnymi predpismi.

12.7 Z√°kazn√≠k berie na vedomie, ?e Spolo?nos? je opr√°vnen√° poskytova? inform√°cie a √ļdaje sprac√ļvan√© pri poskytovan√≠ slu?ieb na z√°klade uzatvorenej Zmluvy so Z√°kazn√≠kom v nevyhnutnom rozsahu:

 1. tret√≠m osob√°m, ktor√© Spolo?nos? poverila vym√°han√≠m poh?ad√°vok alebo uplatnen√≠m in√Ĺch opr√°vnen√Ĺch pr√°v Spolo?nosti vo?i Z√°kazn√≠kovi, a to za √ļ?elom uplatnenia poh?ad√°vok a in√Ĺch pr√°v Spolo?nosti, vr√°tane pr√≠padu post√ļpenia poh?ad√°vok Spolo?nosti na tretiu osobu, a to i po ukon?en√≠ zmluvn√©ho vz?ahu so Z√°kazn√≠kom,
 2. s√ļdom a in√Ĺm org√°nom verejnej spr√°vy, pokia? je to potrebn√© na uplatnenie pr√°v Spolo?nosti vo?i Z√°kazn√≠kovi alebo splnenia z√°konnej povinnosti Spolo?nosti.

12.8 Z√°kazn√≠k m√° pr√°vo pr√≠stupu k osobn√Ĺm √ļdajom, pr√°vo na opravu osobn√Ĺch √ļdajov, pr√°vo na vymazanie, pr√°vo na obmedzenie spracovania, pr√°vo na presnos? √ļdajov a pr√°vo namieta?. S ot√°zkami ?i pripomienkami v tejto s√ļvislosti sa m√ī?e Z√°kazn√≠k obr√°ti? na kontakty uveden√© vo vyhl√°sen√≠ o ochrane osobn√Ĺch √ļdajov na str√°nke www.storageport.sk.

XIII. Z√ĀVERE?N√Č USTANOVENIA

13.1 Tieto VOP platia v celom rozsahu pr√°v a povinnost√≠ zmluvn√Ĺch str√°n, pokia? nebolo medzi zmluvn√Ĺmi stranami p√≠somne dohodnut√© inak.

13.2 Vz?ahy, ktor√© nie s√ļ upraven√© t√Ĺmito VOP, sa riadia pr√°vnym poriadkom Slovenskej republiky, najm√§ z√°konom ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky z√°konn√≠k v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov, z√°konom ?. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite?a v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov, z√°konom ?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite?a pri predaji tovaru alebo poskytovan√≠ slu?ieb na z√°klade zmluvy uzavretej na dia?ku alebo zmluvy uzavretej mimo prev√°dzkov√Ĺch priestorov pred√°vaj√ļceho v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov a z√°konom ?. 513/1991 Zb. Obchodn√Ĺ z√°konn√≠k v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov.

13.3 Zmluvn√© strany sa dohodli, ?e pr√≠padn√© spory, ktor√© vznikn√ļ v s√ļvislosti so Zmluvou bud√ļ prednostne rie?i? mimos√ļdnou cestou, a to vz√°jomnou dohodou; v opa?nom pr√≠pade bude tak√Ĺto spor medzi Zmluvn√Ĺmi stranami rie?i? pr√≠slu?n√Ĺ s√ļd v zmysle z√°kona ?. 160/2015 Z. z. Civiln√Ĺ sporov√Ĺ poriadok v znen√≠ neskor?√≠ch predpisov.

13.4 Zmeny, doplnky a zru?enie VOP ? platnos? a √ļ?innos? d?om ich p√≠somn√©ho potvrdenia zo strany Spolo?nosti. Za potvrdenie sa pova?uje zverejnenie upravenej verzie VOP na webov√Ĺch str√°nkach www.storageport.sk. Spolo?nos? je opr√°vnen√° jednostranne upravi?, doplni? ?i zru?i? VOP a t√ļto zmenu ozn√°mi? existuj√ļcim Z√°kazn√≠kom formou emailu alebo odkazom na web www.storageport.sk. V¬†opa?nom pr√≠pade platia pre Z√°kazn√≠ka VOP platn√© v¬†?ase uzatvorenia Zmluvy.

13.5 V pr√≠pade nes√ļhlasu je Z√°kazn√≠k opr√°vnen√Ĺ svoj nes√ļhlas vyjadri? p√≠somne na e-mailov√ļ adresu: info@storageport.sk.

Platn√° od 01.02.2022

+421 903 401 122

info@storageport.sk

Ivansk√° cesta 26,
Bratislava

Provide us with your e-mail and you will be
the first to know when Storage Port opens.

If you are interested in news from the Storage Port,
leave us an e-mail