Všeobecné obchodné
podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP upravujú všetky vzťahy súvisiace s uzatvorením podnájomnej zmluvy na diaľku, ktorej predmetom je podnájom skladových priestorov a poskytovanie služieb spojených s podnájmom v nebytových priestoroch skladového objektu ePort, na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava.

1.2 „Spoločnosťou“ sa rozumie spoločnosť WAPAS, s. r. o., so sídlom Konventná 6, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 47 370 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 91552/B

1.3 „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú na diaľku prostredníctvom rezervačného rozhrania MEWS, ktorej predmetom je prenechanie Skladového boxu do jeho užívania Zákazníka pre účely skladovania hnuteľných vecí, a to spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP.

1.4 „Klientom“ sa rozumie akákoľvek fyzická osoba (ktorá dovŕšila vek 18 rokov) alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Zmluvu, resp. využíva rezervačné webové rozhranie portálu www.storageport.sk za účelom uzatvorenia Zmluvy.

1.5 „Zmluvnými stranami“ sa rozumejú Klient a Spoločnosť v prípade ak uzatvorili Zmluvu.

1.6 „Nájomným“ sa rozumie peňažná odplata, ktorú bude Klient platiť Spoločnosti v zmysle dojednanej Zmluvy.

1.7 „StoragePort“ sa rozumie nebytové priestory – skladový objekt ePort v ktorom sú umiestnené Skladové boxy, nachádzajúci sa na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava.

1.8 „Rezerváciou“ sa rozumie proces uzatvorenia Zmluvy prostredníctvom webového sídla Spoločnosti a rezervačného webového rozhrania MEWS prístupného prostredníctvom webového sídla Spoločnosti a prevádzkovaného spoločnosťou MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so sídlom Kleine – Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandské kráľovstvo.

1.9 „Skladovým boxom / Skladovacím boxom / Boxom“ sa rozumie vymedzená časť nebytového priestoru (skladu / skladového objektu) nachádzajúceho sa na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava, ktorá je označená názvom „Skladový box“ a je ohraničená plechovou stenou a vstupnými 2x uzamykateľnými dverami a konkrétnym číselným označením.

1.10 „Prevádzkovým poriadok“ sa rozumie prevádzkový poriadok objektu ePort, na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava.

1.11 „MEWS“ sa rozumie platobné rozhranie, prevádzkované spoločnosťou MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so sídlom Kleine – Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandské kráľovstvo, ktoré bude primárnym spôsobom vykonávania platobných operácií medzi Klientom a Spoločnosťou, pokiaľ nie je v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené inak.

1.12 „MEWS BV“ sa rozumie spoločnosť MEWS Systems BV, Company ID: NL 856548327B01, so sídlom Kleine – Gartmanplantsoen 21,1017RP, Amsterdam, Holandské kráľovstvo.

1.13 Predmetom Zmluvy je podnájom konkrétneho Skladovacieho boxu s číselným označení uvedeným v potvrdení Rezervácie, ktorú zákazník obdrží po úspešnom uzatvorení Zmluvy na diaľku a dokončení Rezervácie.

1.14 Spoločnosť je oprávnená dať ostatnú časť nebytového priestoru ďalej do podnájmu na základe zmluvy o nájme nebytového priestoru s vlastníkom objektu ePort na ulici Ivanská cesta 26 v Bratislave.

1.15 Spoločnosť je viazaná ponukou na podnájom Skladového boxu prostredníctvom webovej stránky www.storageport.sk a prostredníctvom rezervačného rozhrania MEWS po dobu jej zverejnenia.

II. REZERVÁCIA

2.1 Zákazník je oprávnený si prezrieť aktuálnu ponuku a vybrať v danom čase Spoločnosťou ponúkané Skladovacie boxy.

2.2 Kliknutím na tlačidlo REZERVOVAŤ pod vybraným skladovacím boxom, alebo kliknutím na tlačidlo REZERVÁCIE na hornej lište bude Zákazník presmerovaný na rezervačné rozhranie. Rezervačný systém pre Spoločnosť prevádzkuje spoločnosť MEWS BV.

2.3 Zákazník je oprávnený si vybrať druh podnájmu, a to:

 1. na dobu určitú (FIX RATE) – pri ktorej si Zákazník určí deň začatia a skončenia nájmu, pričom však minimálna dĺžka trvania je 14 kalendárnych dní
 2. na dobu neurčitú (FLEXI RATE) – pri ktorej si Zákazník určí deň začatia trvania podnájmu a predpokladaný dátum skončenia podnájmu

Bližšia špecifikácia dĺžky nájomného vzťahu je uvedená v článku III. týchto VOP.

2.4 Zákazník si vyberie z ponuky zobrazených skladovaných boxov, ktoré sú v určenom čase k dispozícii. Výber potvrdí kliknutím na „ZOBRAZIŤ SADZBY“.

2.5 Zobrazovaná cena predstavuje cenu nájmu za jeden kalendárny deň bez DPH a v prípade ak si Zákazník zvolil nájom na dobu určitú aj celkovú cenu za Zákazníkom vybrané obdobie (dĺžku) nájmu. Opätovný výber Skladového boxu za ponúkanú cenu potvrdí Zákazník kliknutím na „REZERVOVAŤ“ a „DOKONČIŤ REZERVÁCIU“.

2.6 Následne Zákazník v zabezpečenom rozhraní rezervačného systému vyplní svoje identifikačné a fakturačné údaje a požadované údaje potrebné k uskutočneniu úhrady nájomného za zvolené fakturačné obdobie prostredníctvom platobnej brány / platobného rozhrania MEWS. Bližšia špecifikácia (spôsobu) úhrady platby je uvedená v článku IX. týchto VOP.

2.7 Pred odoslaním požiadavky na uzatvorenie Zmluvy sa Zákazníkovi zobrazí zhrnutie, ktoré bude obsahovať informácie o Skladovacom boxe, objednaných doplnkových tovaroch a službách, fakturačnom období, a fakturačné údaje Zákazníka. V tejto časti Zákazník zároveň odklikne tlačidlá „Súhlasím s obchodnými podmienkami Mews“ a „Obchodné podmienky StoragePort“ a „Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mews“, čím potvrdí znenie týchto VOP a súhlas so spôsobom platby a platobnými podmienkami špecifikovanými v článku IX. týchto VOP a svoju vôľu byť nimi viazaný, ako aj skutočnosť, že sa Zákazník oboznámil s informáciami o podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločnosťou. Objednávka / požiadavka Zákazníka je zaslaná Spoločnosti okamihom kliknutia na tlačidlo „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

2.8 Dokončenie Rezervácie (rezervačného procesu) bude Zákazníkovi potvrdené doručením potvrdzovacieho e-mailu, doručeného na Zákazníkom zadanú e-mailovú adresu. K uzavretiu Zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému objednanému Skladovaciemu boxu, dochádza okamihom doručenia potvrdzovacieho e-mailu – oznámenia o akceptácii zadanej objednávky zaslaného Spoločnosťou na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a dokončením procesu Check-in, na ktorý bude Zákaznik v potvrdzovacom e-maile vyzvaný a ktorý je povinný dokončiť.

III. Flexibilný a fixný podnájom

3.1 Zákazník má možnosť uzatvoriť Zmluvu na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Zmluva na dobu určitú musí byť uzatvorená v trvaní minimálne 14 kalendárnych dní a maximálne v trvaní 730 kalendárnych dní.

3.2 Zákazník v priebehu Rezervácie zadá dátum začiatku podnájmu a dátum jeho skončenia v prípade Zmluvy uzatvorenej na dobu určitú. Zákazník zadá dátum začiatku podnájmu v prípade Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú a predpokladaný dátum skončenia podnájmu.

3.3 V čase 24hod pred každým plánovaným skončením doby nájmu (Zmluvy) na dobu určitú obdrží Zákazník informačný e-mail s upozornením na blížiace skončenie dohodnutej doby nájmu s výzvou na vypratanie a odovzdanie Skladového boxu a uskutočnenie procesu Check-OUT v zmysle článku VII. týchto VOP.

3.4 Zákazník, ktorý má záujem pokračovať v podnájme Skladovacieho boxu je oprávnený za účelom pokračovania podnájmu dohodnutého na dobu určitú a predĺženia platnosti Zmluvy uskutočniť jeden z nasledujúcich krokov:

 1. Zákazník požiada Spoločnosť prostredníctvom samostatného e-mailu (správy) o predĺženie dohodnutej doby podnájmu (predĺženie Zmluvy) Skladového boxu o požadovaný počet dní a Spoločnosť uskutoční predlženie doby podnájmu a potvrdí túto skutočnosť Zákazníkovi prostredníctvom potvrdzujúceho emailu a uskutoční opakovanú platbu vo výške odplaty za podnájom Skladového boxu za požadované obdobie, resp. v prípade ak bude Zákazník právnickou osobou, ktorá si zvolí v platobných podmienkach úhradu Nájomného na základe faktúry (faktúr), Spoločnosť bude Nájomné fakturovať Zákazníkovi uvedeným spôsobom (jednorazovou faktúrou alebo jednotlivými mesačnými faktúrami). Zákazník v takom prípade súhlasí, aby Spoločnosť na základe jeho písomnej žiadosti uskutočnila predĺženie doby nájmu o čas označený Zákazníkom v písomnej žiadosti. Zákazník súhlasí s uskutočnením opakovanej platby vo výške odplaty za podnájom Skladového boxu podľa cenníka platného ku dňu predlženia nájmu
 2. Zákazník uskutoční opakovanú rezerváciu Skladového boxu v súlade s ustanovením týchto VOP o Rezervácii (článok II. týchto VOP)
 3. Zákazník, ktorý ku dňu skončenia podnájmu (Zmluvy) na dobu určitú neodovzdá vyprataný Skladový box a neuskutoční proces Check-OUT v zmysle článku VII. týchto VOP súhlasí, že podnájom (Zmluva) sa automaticky predlžuje opakovane na dobu určitú o dobu pôvodne dojednaného podnájmu (vždy o jeden kalendárny mesiac) – „Opakovaná doba podnájmu“, resp. v prípade ak bude Zákazník právnickou osobou, ktorá si zvolila v platobných podmienkach úhradu Nájomného na základe faktúry (faktúr), Spoločnosť bude Nájomné fakturovať Zákazníkovi spôsobom zvoleným Zákazníkom pri uzavretí Zmluvy (jednorazovou faktúrou alebo jednotlivými mesačnými faktúrami) a za cenu určenú aktuálnym cenníkom platným ku dňu predlženia nájmu.

Zákazník v takom prípade súhlasí s uskutočnením opakovanej platby vo výške odplaty za podnájom Skladového boxu za opakovanú dobu podnájmu (Zmluva na dobu určitú).

3.5 Zákazník, ktorý uzatvoril Zmluvy na dobu neurčitú (FLEXI RATE) je oprávnený kedykoľvek po uplynutí prvých 14 dní trvania podnájmu požiadať o ukončenie nájmu s 2-týždňovou výpovednou lehotou. O začiatku plynutia výpovednej lehoty a dátume skočenia podnájmu bude Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu. V ostatnom platia ustanovenia o uzatvorení Zmluvy na dobu určitú.

3.6 Zákazník, ktorý uzatvorí Zmluvu na dobu určitú s dobou trvania nájmu od 3 mesiacov do 12 mesiacov (resp. do 365 dní) má nárok na poskytnutie zľavy z nájmu vo výške podľa aktuálneho cenníka Spoločnosti.

3.7 Po zadaní zvolenej doby podnájmu v rezervačnom systéme v procese Rezervácie sa Zákazníkovi zobrazia ponuky zohľadňujúce poskytnuté cenové zvýhodnenie za príslušné zvolené obdobie doby podnájmu.

IV. Objednanie doplnkového tovaru

4.1 Zákazník je oprávnený v priebehu procesu Rezervácie zahrnúť do objednávky (požiadavky na uzatvorenie Zmluvy) zaslanej Spoločnosti aj doplnkový tovar, podľa aktuálnej ponuky doplnkového tovaru zobrazeného na webstránke Spoločnosti www.storageport.sk. Pod pojmom doplnkový tovar sa rozumie najmä, nie však výlučne napr. baliaci materiál, zámky, regály, krabice a iný obdobný tovar.

4.2 Doplnkový materiál je považovaný za doplnkovú službu poskytovanú Spoločnosťou ako príslušenstvo k nájmu Skladovacieho boxu. Ceny za takýto doplnkový tovar budú uvedené v ponuke na webstránke www.storageport.sk a zároveň aj v cenníku Spoločnosti.

4.3 V prípade voľby doplnkového tovaru zo strany Zákazníka v procese Rezervácie, sa cena za Zákazníkom zvolené množstvo a druh doplnkového tovaru pripočíta k príslušnej prvej platbe, ktorú uskutoční Zákazník voči Spoločnosti.

4.4 Spoločnosť sa zaväzuje odovzdať Zákazníkovi doplnkový tovar v deň Check-IN / prevzatia Skladového boxu. Na potencionálne vady doplnkového tovaru a možnosť uplatňovania nárokov z nich Zákazníkom, sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území SR.

V. Zánik Zmluvy výpoveďou

5.1 Podnájomný vzťah založený Zmluvou môže inak zaniknúť:

 1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
 2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

5.2 Spoločnosť je oprávnená vypovedať zmluvu v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, s 2 týždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom od doručenia výpovede Podnájomcovi, v ktorom bola Zmluva Spoločnosťou Vypovedaná, a to z nasledujúcich dôvodov:

 1. Zákazník (nájomca) užíva Skladovací box napriek písomnému upozorneniu opakovane v rozpore so Zmluvou (napr. Zákazník užíva Skladový box na iný účel ako je určený v  Zmluve, porušuje Prevádzkový poriadok, Bratislava napriek upozorneniu Spoločnosti, prenechá Skladové boxy do podnájmu tretej osobe),
 2. Spoločnosť nebude schopná uskutočniť opakovanú platbu v zmysle článku VIII. týchto VOP prostredníctvom platobnej brány z dôvodu na strane Zákazníka,
 3. Zákazník napriek zaslanej upomienky je v omeškaní s úhradou nájomného o viac ako 30dní,
 4. Zákazník napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje požiarno-bezpečnostné predpisy a iné všeobecne záväzné platné predpisy vzťahujúce sa k nájmu Skladovacieho boxu,
 5. Zákazník alebo osoby, ktoré so Zákazníkom užívajú Skladovací box napriek písomnému upozorneniu opakovane závažným spôsobom porušujú kľud, poriadok a bezpečnosť v objekte ePort, na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava,
 6. Zákazník nedoplní (nedoplatí) v stanovenej lehote (7) siedmych dní kauciu na pôvodnú alebo upravenú sumu v zmysle bodu 10.3. článku X. týchto VOP.

Týmto zároveň nie je dotknuté právo Spoločnosti vypovedať Zmluvu na základe ostatných výpovedných dôvodov uvedených v ust. § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5.3 Nájomca je oprávnený Zmluvu vypovedať s 2 týždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa od doručenia oznámenia, v ktorom bola Zmluva Zákazníkom vypovedaná, ak sú naplnené dôvody na výpoveď podľa § 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

VI. Odstúpenie od Zmluvy Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom

6.1 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Toto právo môže využiť výlučne len Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.2 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu v písomnej podobe na adresu Spoločnosti (napr. e-mailom alebo listom doručeným na adresu Spoločnosti), prípadne odoslaním vyplneného formulára na to určeného z webovej stránky Spoločnosti (www.storageport.sk). Lehota na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o odstúpení od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od Zmluvy, najmä identifikáciu Zákazníka. Spoločnosť v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Zmluvy vráti Zákazníkovi všetky ním prijaté platby po odpočítaní Nájomného za dobu trvania Zmluvy, t.j. do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Spoločnosť vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Zákazník použil pri svojej platbe, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. bankovým prevodom).

VII. CHECK-IN/PREVZATIE SKLADOVÉHO BOXU

7.1 Najneskôr 24 hodín pred dňom začiatku nájomného vzťahu obdrží Zákazník email s inštrukciami k prevzatiu Skladového boxu s výzvou k uskutočneniu procesu Check-In prostredníctvom webového rozhrania.

7.2 Najneskôr ku dňu plánované Check-IN/prevzatia Skladového boxu obdrží Zákazník 6-miestny PIN prostredníctvom SMS na Zákazníkom zadané telefonné číslo.

7.3 Zákazník je oprávnený užívať Box pre účely skladovania nepretržite počas celej doby trvania Zmluvy počas prevádzkových hodín Spoločnosti a to od 6:00 hod. do 22:00 hod. a to spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP, v Prevádzkovom poriadku a v Zmluve.

7.4 Prístup do Skladovacieho boxu je chránený elektronickým zabezpečovacím systémom nainštalovaným na zámku vstupných dverí nehnuteľnosti (objektu ePort na adrese Ivanská cesta 26, Bratislava), v ktorej sa Skladový box nachádza, ako aj zámkom na vstupných dverách samotného Skladového boxu. V prípade podnájmu špeciálneho druhu Skladového boxu – tzv. Smart box, bude zabezpečenie pozostávať z elektronického zámku nachádzajúceho sa na vstupných dverách Smart boxu (špeciálneho druhu Skladového boxu).

7.5 Každému Zákazníkovi bude na základe Zmluvy pridelené jedinečné číslo a jedinečný prístupový 6-miestny kód, ktorý slúži na vstup do priestorov objektu ePort v ktorých sa Skladovací box nachádza. Vstup do Boxu je teda umožnený po zadaní prístupového 6-miestneho kódu a následne použitím čipu (v prípade Skladového boxu opatreného elektronickým zámkom – Smart box) alebo použitím klúča od zámku (Skladový box). Kľúč na otvorenie zámku Skladového boxu alebo čip na otvorenie elektronického zámku na Smart boxe obdrží Zákazník pri prvej návšteve v ním prenajatom Skladovacom boxe.

7.6 Po ukončení Nájmu dochádza k automatickej zmene jedinečných prístupových kódov, v dôsledku čoho sa Zákazníkovi znemožní vstup do nehnuteľnosti – objektu ePort (Ivanská cesta 26, Bratislava), v ktorej sa Box nachádza, ako aj k samotnému Boxu.

7.7 Zákazník je povinný chrániť jedinečné prístupové kódy pred ich sprístupnením tretím osobám a po uzavretí Boxu vždy overiť, či došlo k riadnemu uzamknutiu Boxu, ako aj samotnej nehnuteľnosti (objekt ePort), v ktorej sa Box nachádza. V prípade, ak dôjde k strate ktoréhokoľvek z jedinečných prístupových kódov alebo k jeho sprístupneniu neoprávnenej osobe, Zákazník je povinný do dvadsaťštyri (24) hodín od tejto skutočnosti informovať Spoločnosť a požiadať o deaktiváciu prístupového kódu a vygenerovanie nového.

7.8 Zákazník zodpovedá za škody sposobené zneužitím prideleného PIN kódu neoprávnenými osobami.

VIII. ÚHRADA NÁJOMNÉHO

8.1 Zákazník je povinný platiť Nájomné za užívanie Boxu vo výške uvedenej v požiadavke (objednávke) Zákazníka odoslanej Spoločnosti a spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil v procese Rezervácie.

8.2 V prípade ak sa jedná o podnájom (Zmluvu) na dobu určitú, Zákazník hradí celkovú výšku Nájomného na celé obdobie podnájmu vopred a v prípade ak sa jedná o podnájom (Zmluvu) na dobu neurčitú, Zákazník hradí Nájomné v mesačných splátkach.

8.3 Pri uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú uhradí Zákazník nájomné za prvých 30 dní, po uplynutí prvých 30 dní uhradí Zákazník nájomné za ostávajúce dni daného mesiaci a za nasledujúci kalendárny mesiac, v ďalšom období trvania nájmu uhrádza Zákazník nájomné za kalendárny mesiac.

8.4 Nájomné sa uhrádza prostredníctvom platobnej brány MEWS, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Nájomné je splatné najneskôr k 1. dňu príslušného mesiaca, za ktorý sa uhrádza.

8.5 V prípade ak sa bude jednať o podnájom (Zmluvu) na dobu neurčitú Zákazník potvrdí súhlas s osobitnými podmienkami platobnej brány MEWS, na základe čoho Zákazník výslovne súhlasí, že všetky úhrady Nájomného sa budú realizovať cez platobnú bránu MEWS formou automatického mesačného strhávania platieb z platobnej karty (tzv. opakované platby), a to po zadaní údajov príslušnej platobnej karty Zákazníka v platobnej bráne MEWS v súlade s podmienkami opakovaných platieb a podmienkami platobnej brány MEWS a v súlade s týmito VOP a podmienkami Platieb MEWS. Pri podnájme (Zmluve) na dobu neurčitú je Zákazník zároveň povinný uhradiť pri odoslaní požiadavky (objednávky) Spoločnosti platbu predstavujúcu Nájomné za 1-mesiac vopred, a to spôsobom podľa predošlej vety tohto bodu VOP.

8.6 V prípade ak sa bude jednať o podnájom (Zmluvu) na dobu určitú Zákazník potvrdí súhlas s osobitnými podmienkami platobnej brány MEWS, na základe čoho Zákazník výslovne súhlasí, že úhrada Nájomného sa zrealizuje cez platobnú bránu MEWS formou jednorázovej platby z platobnej karty, a to po zadaní údajov príslušnej platobnej karty Zákazníka v platobnej bráne MEWS v súlade s podmienkami opakovaných platieb a podmienkami platobnej brány MEWS a v súlade s týmito VOP a podmienkami Platieb MEWS.

8.7 Zákazník, ktorý je právnickou osobou, disponuje možnosťou výberu spôsobu platby (úhrad) Nájomného na základe osobitne vystavenej faktúry / vystavovaných faktúr Spoločnosťou, ktoré Spoločnosť elektronicky doručí na e-mailovú adresu takéhoto Zákazníka. Zákazník, ktorý je právnickou osobou je preto v prípade voľby uvedeného spôsobu platby povinný uhrádzať pravidelné mesačné faktúry v lehote splatnosti a na účet Spoločnosti, ktoré budú uvedené na doručených faktúrach. V prípade ak sa bude jednať o podnájom (Zmluvu) na dobu neurčitú, zaväzuje sa Zákazník, ktorý je právnickou osobou, uhradiť Spoločnosti platbu predstavujúcu Nájomné za 1-mesiac vopred, a to na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví a na e-mail Zákazníka doručí Spoločnosť. Ustanovenia bodu 8.3. platia obdobde.

8.8 Zákazník nie je oprávnený zadržať úhradu splatného záväzku voči Spoločnosti z dôvodu prebiehajúcej reklamácie alebo nárokov na náhradu škody.

8.9 Zákazník má právo na zľavu z Nájomného vtedy, ak Box nemohol užívať pre účely skladovania preto, že Spoločnosť si neplní svoje povinnosti zo Zmluvy a Skladový box nebol sposobilý na dohodnuté užívanie. Právo na zľavu z Nájomného je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa vzniku nemožnosti užívania Boxu pre účely skladovania.

8.10 V prípade, ak dôjde k ukončeniu Nájmu pred uplynutím príslušnej doby nájmu (ďalej len „predčasné ukončenie“), Zákazník stráca nárok na zľavu a Spoločnosť je oprávnená Zákazníkovi účtovať bežné Nájomné podľa bežného cenníka bez zľavy za celé Fakturačné obdobie podľa Zmluvy.

8.11 V prípade omeškania s úhradou nájomného o viac ako 15 dní napriek zaslanej upomienky je Spoločnosť oprávnená obmedziť Zákazníkovi služby v rozsahu bezklúčového prístupu do objektu ePort (formou pozastavenia platnosti PIN kodu). Toto obmedzenie služieb nemá vplyv na právo užívania Skladového boxu a Zákazníkovi nevzniká právo na zľavu z nájomného.

IX. USTANOVENIE O DEPOZITE

9.1 Zákazník – právnická osoba, ktorá sa so Spoločnosťou dohodla na uskutočnovaní úhrady odplaty za užívanie Skladového boxu formou prevodu na základe vystavenej faktúry, sa zaväzuje na zabezpečenie všetkých nárokov Spoločnosti z tejto zmluvy zložiť najneskôr ku dňu Check-IN na bankový účet prenajímateľa sumu vo výške Nájomného za jeden kalendárny mesiac plus ako vratnú zabezpečovaciu kauciu (depozit).

9.2 Prostriedky kaucie je Spoločnosť oprávnená použiť výlučne na úhradu platieb Nájomného a/alebo prevádzkových nákladov či iných finančných záväzkov, vyplývajúcich pre Zákazníka z tejto zmluvy, s ktorým je Zákazník v omeškaní po dobu dlhšiu ako 14 dní v tomto poradí: príslušenstvo pohľadávky, prevádzkové náklady, Nájomné.

9.3 Ak sa kaucia počas trvania nájmu z akéhokoľvek dôvodu z časti alebo celkom spotrebuje, alebo ak dôjde k úprave nájomného alebo zálohových platieb na úhradu prevádzkových nákladov, prenajímateľ na túto skutočnosť upozorní nájomcu e-mailom. Zákazník, ktorý je právnickou osobou je povinný do 7 dní od doručenia e-mailu Spoločnosti doplniť kauciu na pôvodnú alebo upravenú sumu podľa bodu 10.1 tohto článku VOP. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty, je Spoločnosť oprávnená Zmluvu vypovedať.

9.4 Kauciu Spoločnosť vráti Zákazníkovi po skončení Zmluvy a úhrade všetkých prípadných nedoplatkov (všetkých finančných záväzkov voči Spoločnosti ) zo strany Zákazníka.

X. ODOVZDANIE/CHECK – OUT

10.1 V deň ukončenia Zmluvy je Zákazník povinný vypratať Skladový box a odovzdať ho Spoločnosti v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V prípade, že tak neurobí a nedôjde k opätovnému predĺženiu Zmluvy postupom podľa bodu 3.5 článku III. týchto VOP z dôvodu nemožnosti uskutočnenia opakovanej platby, Zákazník súhlasí s vyprataním a premiestnením vyprataného vybavenia a dokumentácie (zo Skladovacieho boxu) do náhradných skladových priestorov na náklady Zákazníka.

10.2 O vyprataní vecí nachádzajúcich sa v Skladovacom boxe bude za prítomnosti notára spísaná zápisnica obsahujúca zoznam vecí nachádzajúcich sa v Skladovom boxe a miesto (adresu) náhradných skladových priestorov, do ktorých boli tieto veci po vyprataní umiestnené. Náklady vo výške skutočne vynaložených nákladov spojených s vyprataním a skladovaním vecí Zákazníka uhradí Zákazník na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou resp. treťou osobou (vlastníkom skladových priestorov, do ktorých boli veci Zákazníka po vyprataní umiestnené) v lehote jej splatnosti. Pokiaľ si Zákazník neprevezme predmetné veci do dvoch mesiacov odo dňa ich vypratania, Zákazník týmto udeľuje súhlas na predaj týchto vecí Spoločnosťou priamym predajom. Pokiaľ má Zákazník voči Spoločnosti akýkoľvek záväzok z predošle uzatvorenej Zmluvy, je Spoločnosť oprávnená sa uspokojiť z výťažku z predaných vecí a zostatok bezodkladne zaslať Zákazníkovi na jeho bankový účet.

10.3 V prípade nadmerného opotrebenia, poškodenia alebo znehodnotenia Skladovacieho boxu Zákazníkom, je Zákazník povinný uhradiť všetky náklady nutné na uvedenie priestorov do pôvodného stavu. V prípade ak bude Zákazník právnickou osobou, Spoločnosť je oprávnená na úhradu týchto nákladov použiť kauciu v zmysle článku X. týchto VOP, pričom ak výška takýchto nákladov bude presahovať zloženú kauciu, Zákazník je povinný uhradiť prevyšujúcu sumu nákladov.

10.4 Po vyprataní Skladového boxu uskutoční Zákazník dokončenie procesu Check-OUT prostredníctvom webového rozhrania Spoločnosti a pracovník Spoločnosti mu potvrdí riadne a včasné prevzatie Skladového boxu o čom dostane Zákazník potvrdenie do svojho e-mailu.

XI. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

11.1 Zákazník je povinný využívať Box v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom a týmito VOP.

11.2 Zákazník je povinný udržiavať Box v riadnom stave, užívať Box len na dohodnuté účely a zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu Boxu či priestorov objektu ePort a odstrániť všetky škody, ktoré spôsobil Zákazník a/alebo ktoré boli spôsobené osobami, ktorým Zákazník umožnil vstup do Boxu.

11.3 Zákazník je oprávnený užívať Box iba a výlučne na účel skladovania – úschovy hnuteľných vecí. Zákazníkovi sa predovšetkým výslovne zakazuje užívať Box na účely zriadenia prevádzky, akéhokoľvek druhu bývania alebo iného obdobného užívania, a to aj v prípade, ak súvisí so skladovaním – úschovou hnuteľných vecí.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za veci uskladnené v Boxe, najmä nezodpovedá za odcudzenie vecí alebo vznik akejkoľvek škody Zákazníkovi. Zákazník je oprávnený si poistiť vznik škod na svojom majetku prostredníctvom vlastného poistenia. Spoločnosť má v tejto súvislosti uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou a poveternostnými vplyvmi. V prípade vzniku škody na majetku Zákazníka je Zákazník povinný preukázať hodnotu škody na svojom majetku spôsobom požadovaným poisťovňou.

11.4 Zákazník nesmie využívať Box na skladovanie vecí a/alebo látok, ktorých držba a/alebo uskladnenie je zakázané všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s nimi, najmä ktoré môžu spôsobiť ujmu alebo škodu na zdraví, živote, majetku alebo životnom prostredí. Zákazník nesmie bez príslušného povolenia, súhlasu alebo iného oprávnenia uložiť v Boxe veci a/alebo látky na držbu a/alebo uskladnenie ktorých sa vyžaduje takéto povolenie, súhlas alebo iné oprávnenie. Zákazník je povinný na túto skutočnosť Spoločnosť vopred upozorniť.

11.5 Zákazník berie na vedomie, že maximálne pozemné zaťaženie Skladového boxu na 2.NP objektu ePort je 500 kg/m2.

11.6 Zákazník nesmie prenechať Box alebo jeho časť do podnájmu alebo užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. V prípade dania súhlasu Spoločnosti, je Zákazník povinný dodržiavať pokyny dané Spoločnosťou týkajúce sa takéhoto podnájomného alebo užívacieho práva.

11.7 Zákazník je oprávnený umožniť vstup do Boxu a/alebo priestorov, v ktorých sa Box nachádza iba osobám, za ktorých preberá zodpovednosť v plnom rozsahu a ktorých konanie a/alebo opomenutie konania sa považuje sa konanie a/alebo opomenutie konania Zákazníka.

11.8 Zákazník uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so znením Prevádzkového poriadku, ktorý je dostupné na webstránke Spoločnosti (www.storageport.sk).

11.9 Zákazník nesmie rušiť iných nájomcov, podnájomníkov alebo vlastníkov pri výkone ich práv a oprávnených záujmov. Zákazník najmä nesmie pri užívaní Boxu používať materiály, postupy a zariadenia poškodzujúce prostredie alebo obťažovať tretie osoby hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami alebo ďalšími emisiami presahujúcimi prípustné hodnoty podľa noriem platných na území Slovenskej republiky.

11.10 Zákazník je povinný bezodkladne oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu spôsobiť škodu, ujmu alebo iným spôsobom mať zásadný vplyv na užívanie Boxu a plnenie Zmluvy, ako aj každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia v Boxe.

11.11 Zákazník sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v Boxe, ako aj na vonkajších priestoroch Boxu, priestoroch priľahlých k Boxu a spoločných priestoroch objektu ePort, v ktorom sa Box nachádza.

11.12 Zákazník sa zaväzuje, že odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou, bude likvidovať na vlastné náklady v zmysle platných právnych predpisov.

11.13 Zákazník nesmie v Boxe používať vykurovacie zariadenia ani napájať na elektrickú inštaláciu také zariadenia, ktoré nezodpovedajú príslušným štátnym technickým normám a požiarno-bezpečnostným predpisom, ani akékoľvek iné vykurovacie zariadenia, ktoré nie sú pevne zabudované už pri uzavretí Zmluvy.

11.14 Zákazník nesmie v Boxe vykonávať žiadne stavebné úpravy priestorov, akékoľvek zmeny, či inak technicky a/alebo stavebne zasahovať do priestoru Boxu.

11.15 Zákazník je povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti potrebu opráv Boxu, ktoré má urobiť a ich vykonanie umožniť a umožniť i vykonanie iných nevyhnutných opráv. Opravy vykonáva iba a výlučne Spoločnosť, pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnutú, že opravy vykoná Zákazník, Zmluvné strany zároveň dojednajú výšku nákladov, ktoré Spoločnosť Zákazníkovi nahradí, v opačnom prípade nemá Zákazník právo opravu vykonať.

11.16 Zákazník je povinný umožniť Spoločnosti vstup do Skladového boxu, a to za účelom jeho kontroly, prípadne obhliadky a/alebo z dôvodu prípravy na prípadné úpravy, údržbu či opravy, ktoré sa majú v Boxe vykonať. Spoločnosť je oprávnená vstúpiť do Skladového boxu len za účasti Zákazníka alebo ním poverenej osoby počas bežných pracovných hodín Spoločnosti a len za podmienky, že oznámila a požiadala Zákazníka o sprístupnenie Skladového boxu 48 hodín vopred.

11.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade plánovaných alebo predpokladaných úprav, údržby a opráv Boxu je Zákazník povinný znášať obmedzenie v užívaní Boxu bez nároku na zľavu z Nájomného alebo iných nárokov Zákazníka, ak obmedzenie netrvá dlhšie ako 15 dní a nedochádza k obmedzeniu prístupu do Skladového boxu.

11.18 Zákazník nesmie bez písomného súhlasu Spoločnosti umiestniť na vonkajších priestoroch Boxu, v společných priestoroch objektu ePort žiadne hnuteľné veci, odpad, reklamnú tabuľu, logo, či iné vývesky a označenia.

11.19 Zákazník berie na vedomie, že Box, vonkajšie priestory Boxu, spoločné priestory objektu ePot, v ktorom sa Box nachádza, môžu byť monitorované kamerovým systémom a/alebo zabezpečené bezpečnostným a zabezpečovacím signálnym zariadením.

11.20 V prípade, ak by bola Spoločnosť povinná v súvislosti so Zmluvou plniť za Zákazníka akékoľvek peňažné plnenia (napr. sankcie, pokuty, náhrada škody a iné) povinnosť uhradiť ktoré by vznikla Spoločnosti konaním Zákazníka, Zákazník sa zaväzuje znášať v plnom rozsahu všetky za neho uhradené plnenia a bezodkladne ich uhradiť Spoločnosti v plnom rozsahu, a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia osobitnej písomnej výzvy Spoločnosti Zákazníkovi spolu s predložením dôvodu takejto úhrady.

11.21 Povinnosti podľa tohto článku VOP sa vzťahujú primerane aj na vonkajšie priestory Boxu, priestory priľahlé k Boxu a spoločné priestory nehnuteľnosti, v ktorej sa Box nachádza (objekt ePort).

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Spoločnosť spracováva osobné údaje len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnom rozsahu k naplneniu účelu spracovania za podmienok upravených týmito VOP a vyhlásením o ochranné osobných údajov dostupných na webovej stránke www.storageport.sk a v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nariadenia GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ostatných relevantných právnych predpisov. Prevádzkovateľom osobných údajov v rozsahu podmienok tohto článku je Spoločnosť, pretože Spoločnosť určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje informovať Zákazníka o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom webových stránok www.storageport.sk.

12.2 Spoločnosť spracováva osobné údaje Zákazníkov, ktorými sú konkrétne meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo karty, platobná história a údaje o kontaktoch s užívateľom pre účely stanovené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov dostupnom na internetovej stránke www.storageport.sk. Spoločnosť je oprávnená nakladať s osobnými údajmi Zákazníka len v prípadoch umožnených právnymi predpismi, menovito za týmito účelmi:

 1. uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
 2. riadna evidencia Zákazníkov,
 3. príjem a evidencia platieb a evidencia pohľadávok,
 4. vybavovanie akýchkoľvek podaní Zákazníkov,
 5. dodržanie právnej povinnosti spracovateľa,
 6. ochrany práv a právom chránených záujmov spracovateľa alebo tretích osôb.

12.3 Zákazník pri tom berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Zákazník berie zároveň na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné Zmluvu uzavrieť.

12.4 Osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu účinnosti Zmluvy, ako i po jej skončení, po dobu trvania premlčacích lehôt alebo do úplného vysporiadania práv a povinností z predmetného zmluvného vzťahu, ak právne predpisy nestanovia inak alebo v prípade splnenia zákonných podmienok pre uplatňovanie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.

12.5 Spoločnosť je na základe súhlasu Zákazníka, ktorý udeľuje pri uzavretí Zmluvy, oprávnená spracúvať v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje uvedené v bode 12.2 tohto článku VOP na účely marketingu, predovšetkým propagácie a ponúkanie služieb Spoločnosti, šírenia ďalších obchodných oznámení, vykonávanie prieskumov spokojnosti a na zvyšovanie kvality služieb. Za týmto účelom môže Spoločnosť využívať aj tzv. cookies (malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači Zákazníka) pri návšteve webových stránok Spoločnosti. Zákazník má právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

12.6 Spoločnosť sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Zákazníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

12.7 Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená poskytovať informácie a údaje spracúvané pri poskytovaní služieb na základe uzatvorenej Zmluvy so Zákazníkom v nevyhnutnom rozsahu:

 1. tretím osobám, ktoré Spoločnosť poverila vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Spoločnosti voči Zákazníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Spoločnosti, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Spoločnosti na tretiu osobu, a to i po ukončení zmluvného vzťahu so Zákazníkom,
 2. súdom a iným orgánom verejnej správy, pokiaľ je to potrebné na uplatnenie práv Spoločnosti voči Zákazníkovi alebo splnenia zákonnej povinnosti Spoločnosti.

12.8 Zákazník má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na presnosť údajov a právo namietať. S otázkami či pripomienkami v tejto súvislosti sa môže Zákazník obrátiť na kontakty uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke www.storageport.sk.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto VOP platia v celom rozsahu práv a povinností zmluvných strán, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

13.2 Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou; v opačnom prípade bude takýto spor medzi Zmluvnými stranami riešiť príslušný súd v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

13.4 Zmeny, doplnky a zrušenie VOP – platnosť a účinnosť dňom ich písomného potvrdenia zo strany Spoločnosti. Za potvrdenie sa považuje zverejnenie upravenej verzie VOP na webových stránkach www.storageport.sk. Spoločnosť je oprávnená jednostranne upraviť, doplniť či zrušiť VOP a túto zmenu oznámiť existujúcim Zákazníkom formou emailu alebo odkazom na web www.storageport.sk. V opačnom prípade platia pre Zákazníka VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.

13.5 V prípade nesúhlasu je Zákazník oprávnený svoj nesúhlas vyjadriť písomne na e-mailovú adresu: info@storageport.sk.

Platná od 01.02.2022

+421 903 401 122

info@storageport.sk

Ivanská cesta 26,
Bratislava

Zanechajte nám váš e-mail
a o spustení Storage Port sa dozviete medzi prvými

Ak Vás zaujímajú aktuality zo Storage Port,
zanechajte nám e-mail